آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

دکترین شوک در نظام آموزش عالی کشور

پ.بامداد

سالها قبل روان شناسان تشخیص دادند که پس از شوک درمانی ، بیمار راحت تر از قبل قانع می شود تا کارهایی که از او می خواهند را انجام دهد در حالتی که قبل از آن به شدت از آن سر باز میزد.

در سالهای بعد حلقه شیکاگو ( میلتون فریدمن و شاگردان) تشخیص دادند که مردم در اثر زلزله، جنگ، عملیات تروریستی و… دقیقا رفتارهای مشابهی دارند و گفتند که باید از این حالت استفاده کرد و سیاست های نئولیبرالی را اجرا کرد.*

در چند روز اخیر خبرهایی به گوش رسیده که در صورت درست بودن دکترین شوک در نظام آموزش عالی کشور را نشان می دهد.

خبر از تشکیل یک ستاد بحران در دانشگاه های کشور دارد که قرار است سیاست های ریاضتی را به دانشگاه ها تحمیل کنند. از جمله این سیاست ها می توان به تبدیل روزهای آموزشی هفته از 6 روز به 3 روز و قطع کردن تغذیه دانشجویان در روزهای دیگر و افزایش قیمت تا 3000 تومان در هر وعده، تشکیل کلاسها به صورت الکترونیک، کاهش بودجه رفاهی دانشگاه ها و عملا پولی سازی سامانه رفاهی دانشگاه ها، تشدید کالایی سازی آموزش و افزایش دانشجویان پردیس و… اشاره کرد. این در حالی است که اجرای این برنامه ها و ضربه بر بدنه نحیف دانشگاه ها از دو شوک استفاده می کنند .

اول سرکوب داخلی به شکل دستگیری فعالین صنفی در دانشگاه های تهران و شهرستان ها در دی ماه و بعد از آن و دادن #حکم_های_نجومی شش و هشت و ده و… ساله برای ایجاد ارعاب در  دانشگاه بوده تا از گیجی این ضربه استفاده کند و سیاست های تعدیل ساختاری را در حوزه آموزش عالی به طور کامل اجرایی کند.

دوم تحریم های خارجی که متاسفانه حاکمان ملی حتی در این فشار اقتصادی هم تمایل دارند تا به جای مشارکتی کردن اقتصاد با کارگران و کارمندان و بازگرداندن روحیه اتحاد ملی و ایجاد یک ساختار اقتصادی جنگی از حربه های بانک جهانی پول استفاده کند و سعی بر خصوصی سازی بخش دولتی و واگذاری بخش های عمومی(آموزش، درمان، حمل و نقل و…) به بخش خصوصی دارد و البته که چه جایی بهتر از آموزش عالی برای شروع(پایان) کار؟

*دکترین شوک، نائومی کلاین، انتشارات کتاب آمه

شوراهای صنفی دانشجویان

Facebook
Telegram
Twitter
Email