آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

مهمترین رویدادهای تاریخی، سیاسی

و فرهنگی آذربایجان در مهر ماه

1ـ مهر- تولد حسین منزوی (شاعر) در زنجان به سال 1325.

ــ  انتشار نخستین شمارة ویژه نامة «آدینه» روزنامة مهد آزادی توسط به کوشش نویسندگانی چون صمد بهرنگی در تبریز به سال 1344.

ــ تولد علی نظمی تبریزی (شاعر) در تبریز به سال 1306.

2ـ مهر- مرگ احمد جمیل (شاعر) در باکو به سال 1356.

4ـ مهر- مرگ بلبل محمدوف (خواننده) در باکو به سال 1340.

ــ تولد عبدالعلی مُجازی (شاعر با تخلص اصلان) در روستای شانجان شبستر به سال 1313. ــ مرگ عاشیق کماندار افندیف در روستای کپنکچی منطقة مارنئولی گرجستان به سال 1379.

5ـ مهر- تولد امیر حسین فردی (نویسندة کودکان) در 1328

ــ  تولد کمال تبریزی (فیلمساز) در تبریز به سال 1338.

ــ تولد سیدحسن تقی زاده (نویسنده، فعال سیاسی) در تبریز به سال 1257.

6ــ مهر- مرگ میرجلال پاشایف (نویسنده و ادیب) در باکو به سال 1357.

9ــ مهر- مرگ کلنل محمدتقی خان پسیان به دست عوامل حکومت درخراسان به سال 1300. ــ مرگ علی آقا واحد (شاعر) در باکو به سال 1344

ــ مرگ بهمن وطن اوغلو (شاعر) در گنجه به سال 1383

10ـ مهر- تولد میر هدایت حصاری (نویسنده. پژوهشگر) در جلفا به سال 1308.

11ــ مهر- مرگ عمران صلاحی (طنزنویس اردبیلی) در تهران به سال 1385

ــ تولد سلیمان ثانی (آخوندوف) (نویسنده) در شوشا به سال 1254.

ــ مرگ بانو عاشیق نبات در نخجوان به سال 1352.

ــ مرگ خورشیدبانو ناتوان (شاعر) در شوشا به سال 1276.

13ــ مهر- انتشار نخستین شمارة روزنامة «انجمن» ارگان انجمن ایالتی آذربایجان در تبریز به سردبیری میرزاعلی اکبرخان در 1285

ــ مرگ محمدحسین تهماسب (نویسنده) در باکو به سال 1361.

14ــ مهر- اعتصاب سراسری در تبریز و درخواست خروج حاجی میرزا کریم امام جمعه از شهر در 1285.

ــ اعطای لقب سردار ملی به ستارخان و سالار ملی به باقرخان توسط انجمن ایالتی آذربایجان در 1287.

17ــ مهر- تولد رحیم رضازاده ملک (نویسنده و تاریخ نگار) در مراغه به سال 1319.

18ــ مهر- مرگ آقا بالا عبدالله اوف (خواننده و شاگرد خان شوشینسکی) در شهر فضولی جمهوری آذربایجان به سال 1355.

19ــ مهر- مرگ حسین خان باغبان مارالانی (مجاهد مشروطه) در صحنه نبردهای تبریز به سال 1287 شمسی.

20ــ مهر- پیروزی مجاهدان تبریز به رهبری ستارخان پس از چهار ماه مبارزه در 1287.

21ــ مهر- مرگ قاسمعلی ظهیرنژاد (ژنرال ارتش. رئیس ستاد مشترک ارتش. متولد اردبیل) در تهران به سال 1378

ــ مرگ باقر چوبان زاده (ادیب. لغت شناس) در باکو به سال 1317.

22ــ مهر- تولد سیدرضا حسینی (مترجم و فرهنگ نویس) در 1305

ــ مرگ سید جمال الدین ترابی طباطبایی (سکه شناس و مورخ) درتبریز به سال 1388

ــ تولد میرزا ابراهیموف (نویسنده. سیاستمدار جمهوری آذربایجان) در روستای اووه سراب به سال 1290

ــ تولد محمد آراز (شاعر) در روستای نورسوی نخجوان به سال 1312

ــ صدور قطعنامة شمارة 874 شورای امنیت سازمان ملل متحد در 1372 در مورد قره باغ که در آن شورای امنيت، طرفين را به «خودداری از هرگونه اعمال خصمانه و هرگونه مداخله ای که قاعدتاً منازعه را گسترش داده و صلح و امنيت را در منطقه خدشه دار خواهد کرد» فراخواند.

25ــ مهر- تولد میرعلی سیدوف (ادیب و نویسنده) در ایروان به سال 1297

ــ مرگ نصرت کسمنلی (شاعر) در تبریز به سال 1382.

27ــ مهر- مرگ عاشیق آباک در 1326

ــ تولد شوکت علی اکبرووا (خواننده) در باکو به سال 1301.

28ــ مهر- مرگ یحیی شیدا (شاعر) در تبریز به سال 1390

ــ مرگ شوکت علی اکبرووا (خواننده) به سال 1372.

29ــ مهر ــ تولد عاشیق کماندار افندیف در روستای کپنکچی منطقة مارنئولی گرجستان به سال 1311

ــ تولد خلیل رضا (شاعر) بخش سالیان جمهوری آذربایجان به سال 1311

Facebook
Telegram
Twitter
Email