آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

هشتاد سال ازمحاکمه دکتر ارانی و یارانش گذشت

گروه 53 نفر به رهبری دکتر تقی ارانی  به جرم تبلیغ ایده های عدالتخواهی (مارکسیستی) توسط ماشین سرکوب دستگیر و  زندانی شدند. دکتر ارانی را جلادان رضا شاه با آمپول هوا به شهادت رساندند. اما علیرغم تلاش استبداد برای  جلوگیری از گسترش افکار ارانی، تحولات جامعه به سمت استقبال از تفکرات ارانی و یلرلنش پیش رفت. افکاردکتر ارانی در فاصله کوتاهی جنبش چپ ایران و جنبش کارگری ایران را تحت تاثیر قرار داد. آوازه او از مرزهای ایران گذشت و جهانی شد. بزرگ علوی که خود از زندانیان گروه 53 نفر   و از یاران دکتر تقی ارانی بود. پس از آزادی کتاب 53 نفر را نوشت. به همین مناسبت شما را به مطالعه این کتاب ارزشمنددعوت می کنیم. 

کتاب 53 نفر نوشته بزرگ علوی

Facebook
Telegram
Twitter
Email

کلیدر

جلد اول جلد دوم جلد سوم جلد چهارم جلد پنجم جلد ششم جلد هفتم جلد هشتم جلد نهم جلد دهم

ادامه مطلب