آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

از سندیکای مستقل کارگران شرکت واحد حمایت می کنیم

در این برهه که اعتراضات کارگری بیش از پیش گسترش می یابند، دولت و نهادهای ضدکارگری و فرمایشی همچون “وزارت کار”، شوراهای اسلامی و خانه کارگر، به عنوان عامل اصلی تفرقه و سرکوب کارگران، با اذعان به این واقعیت که تشکل های مستقل کارگران می توانند نقش تاثیرگذار و تعیین کننده ای در اتحاد و یکپارچگی کارگران داشته باشند، احساس خطر کرده و در تقابل با تشکل های واقعی و متکی به توان و اراده ی کارگران، از جمله سندیکای شرکت واحد، درصدد ایجاد تشکل های غیرکارگری، وابسته و زرد برآمده اند.

همزمان با ایجاد این سناریو و این اقدام ضدکارگری، برای اعضای خوشنام و قدیمی آن ابراهیم مددی و داوود رضوی احکام سنگین صادره کرده و با اخراج و بیکارسازی عده ای دیگر از کارگران و رانندگان این شرکت تلاش دارند تا هرچه بیشتر سندیکای واقعی و مبارز و همراه آن اعضای صادق و متعهد آن را تحت فشار قرار د‌هند.

در همین رابطه، چند عضو بریده و مسئله دار از سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه، با تبلیغ در میان اعضاء و فعالان این سندیکا و با کسب تکلیف و گرفتن مجوز از نهادهای دولتی و امنیتی، برای برگزاری مجمع عمومی موردنظر خود و ایجاد سندیکایی نوظهور و وابسته تلاش می کنند و در تقابل با سندیکای مستقل کارگران شرکت واحد و ایجاد دودستگی و انشقاق در آن، درصدد ایجاد سندیکایی موازی با آن در این شرکت هستند.

بی گمان پاگرفتن سندیکای جعلی و وابسته، در جهت ایجاد تفرقه و کم رنگ کردن فعالیت های سندیکای شرکت واحد و از این طریق خدشه دار نمودن پیشینه این سندیکا و خصلت مبارزاتی و تسلیم ناپذیری آن در سطح جنبش کارگری است.

افشا کردن و به عقب راندن تشکل های دست ساز و زرد کارفرمائی که در خدمت صاحبان سرمایه قرار دارند و منافع طبقه کارگر را قربانی مطامع کارفرمایان و سرمایه داران می کنند از وظایف مبرم کارگران، تشکل ها و فعالین مستقل کارگری و پیشروان این عرصه از فعالیت های اجتماعی است.

متقابلا برپائی تشکل های مستقل و متکی به خود کارگران و تقویت بیش از پیش آن ها در شرایط کنونی، یکی از راه های رسیدن به خواست ها و مطالبات کارگران و پیگیری آن ها در سطح جنبش کارگری است.

ما (امضا کنندگان زیر) ضمن حمایت از سندیکای شرکت واحد و فعالان آگاه، حق طلب و دلسوز آن از همه کارگران، فعالین و تشکل های مستقل کارگری و مردم آزادیخواه و عدالت طلب تقاضا داریم که این توطئه رذیلانه و ضدکارگری را همراه با دست اندر کاران وابسته و فرصت طلب آن افشا نموده و آن را در نطفه خنثی نمایند.

زنده و مستحکم باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران

اسامی تشکل های امضا کننده:
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری
انجمن صنفی معلمان کردستان / مریوان
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

۱۹ آبان ۱۳۹۷

Facebook
Telegram
Twitter
Email