آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

در حمایت از تحصن 22و23 آبان معلمان کشور

اتحادسراسری بازنشستگان ایران


پس از ده ها سال شکوائیه واعتراض و تجمع همچنان مطالبات وخواسته های معلمان در کنارسایر اقشار زحمتکش جامعه بر زمین مانده است و جز وعده و وعید های دروغین چیزی نصیب معلمان و مزدبگیران نشد.گرانی وتورم و حقوق های ناچیز چندبرابر زیر خط فقر و بی عدالتی وتبعیض ونابرابری همچنان زندگی مارا متلاطم و زیر فشار قرار داده است. دراین راستا راهی جز اعتراض ،تجمع ،اعتصاب وتحصن برای معلمان،کارگران ،بازنشستگان ،رانندگان وکارمندان وسایر اقشار زحمتکش باقی نگذاشته اند.چنین است که ما معتقدیم روح اعتراضی حاکم بر تحصن معلمان کشور همانا خواسته های مشترک تمام مردمان زحمتکش است یعنی اعتراض به دستمزدهای چندبرابر زیر خط فلاکت،اعتراض به پولی سازی آموزش،وتبعیض ونابرابری در خدمات وامکانات آموزشی و نودجه نا عادلانه،اعتراض به گرانی وفقر وگرسنگی،اعتراض به زندانی کردن معلمان وکارگران وفعالین صنفی ومدنی به جرم دادخواهی است و کیست که با پوست وخون خود این همه مصیبت وبی عدالتی را درک کرده باشد و با معلمان دادخواه همراه نباشد.
معلمان گرامی وهم سرنوشتان عزیز،اتحادسراسری بازنشستگان ایران بار دیگر ضمن حمایت گسترده از تحصن شما در روزهای 22و 23 آبان ،سرنوشت مطالبات وخواسته های خود را در پیوندبا مطالبات به خق شما می داند وتا تخقق خواسته هایتان در کنار شما خواهد ماندما بر این باوریم که با اتخاد پیروزی دست یافتنی

Facebook
Telegram
Twitter
Email