آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

غول نقدینگی بیدار شده است؟

رشد 21 درصدی نقدینگی در یک سال

ادامه رشد نقدینگی را می توان جزو مهم ترین اخبار اقتصادی ایسنا در روز دوشنبه قلمداد کرد. بانک مرکزی ایران حجم نقدینگی تا شهریورماه سال جاری را ۱۶۷۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. این آمار نشان می‌دهد که حجم نقدینگی کماکان صعودی بوده و طی حدود یک ماه به اندازه ۲۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی ایران تازه‌ترین گزارش آماری بخش پولی و بانکی ایران را منتشر کرده است که بر اساس این گزارش، حجم نقدینگی کشور تا شهریورماه سال جاری به ۱۶۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به نقدینگی در اسفندماه سال گذشته ۹.۳ درصد افزایش یافته است.

پیش از این و در ۱۶ مهرماه سال جاری بانک مرکزی حجم نقدینگی را ۱۶۴۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. این حجم ‌نقدینگی با رشد ۲۰.۵ درصدی نسبت به مردادماه سال گذشته تا ۱۶۷۲ هزار میلیارد تومان ثبت شده که این رقم در مقایسه با ۱۳۶۶ هزار میلیارد تومان مرداد ۱۳۹۵ تا بیش از ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رشد دارد. نقدینگی هم‌چنین نسبت به  اسفندماه سال گذشته ۷.۸ دهم درصد رشد داشته است.  این در حالی است که نقدینگی در مقایسه با ۱۶۰۲ هزار میلیارد تومان تیرماه امسال هم حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان در یک ماه افزایش داشته است.

Facebook
Telegram
Twitter
Email