آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

اعضای مجمع نمایندگان کارگری نیشکر هفت تپه بازداشت شدند

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه اعلام کروه است که بر اساس آخرین پیگیری وضعیت کارگران بازداشت شده نیشکر هفت تپه : تمامی اعضای مجمع نمایندگان کارگری نیشکر هفت تپه و چند فعال کارگری و گفته می‌شود یک خبرنگار زن در بازداشت هستند/افراد دیگری که گفته می‌شود در بین بازداشت شدگان هستند از دیگر همکاران شاغل و برخی مدیران شرکت میباشند که بعد از حضور آنان جهت پیگیری وضعیت بازداشت شدگان در محل پلیس امنیت شوش بازداشت شدند

خبر وضعیت حال و روز همه بازداشت شدگان خوب گزارش می‌شود/ آمار و تعداد نفرات همه بازداشت شده، که بدست رسیده به شرح زیر است..

پویا بشمه : خوراک دام 
سعید منصوری : نماینده تحقیقات 
جلیل احمدی : نماینده کشاورزی 
عظیم سرخه : نماینده خدمات پشتیبانی 
مهدی داوودی : خدمات پشتیبانی 
سعید الکثیر : حراست
علیزاده : حراست
امید آزادی : کارخانه شکر
سید حسن فاضلی:نماینده تجهیزات 
صمیر احمدی : تجهیزات 
مهندس سلامات نیا : مدیر تجهیزات مکانیکی
عماد کثیر:نماینده زیربنایی 
محمود سعدی :تجهیزات 
اسماعیل بخشی : نماینده تجهیزات 
سپیده غلیان : خبرنگار
مسلم ارمند :نماینده تجهیزات 
محمد خنیفر: تجهیزات
خالد تمیمی : مدیر ترابری
ایمان اخضری

Facebook
Telegram
Twitter
Email