آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

دیگر زشلاق جورتان فرمان نمی بریم !

هاتف رحمانی


تقدیم به کارگران نیشکر هفته تپه 
****
صحنه روشن می شود 
نیشکر مرد 
با سترگ قامتش 
دست از تلاش گریه می شوید
****
با صورتش که سرخ 
استاده بر باره ی زمان!
یک باره 
قد می افرازد 
تکثیر می شود چون ساقه های نی 
به دامان دشت بیکران !
***
لختی درنگ 
چرخی میان صحنه با نفیر خشم 
وآنگاه 
نفسی تازه به اعماق زندگی 
***
داس تیز نی بری
چشم در چشم خصم 
با تمام خشم فریاد می زند:
«دیگر زشلاق های جورتان 
فرمان نمی بریم!»
آوای همرهان:
«فرمان نمی بریم!
فرمان نمی بریم !»

هاتف 27/09/96

Facebook
Telegram
Twitter
Email