آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

چرا برخی مقامات خواسته اصلی ما ( لغو خصوصی سازی) را سانسور میکنند؟

همکاران عزیز؛ نماینده شهر در نامه به مقامات در تهران  و در سخنرانی در مجلس اصلا خواستار دولتی شدن شرکت نشده. دقت کنیم! ایشان خواستار این شده که علاه بر لزوم پرداخت دستمزدهای معوقه، لازم است شرکت را تحت پوشش حمایت از صنایع ورشکسته ببرند! نه!!! این خواسته ما نیست! خواسته ما این است: ما میخواهیم قبل از هر چیزی شرکت به بخش دولتی برگردد. خواسته ی اصلی ما بردن شرکت زیر پوشش صنایع ورشکسته نیست تا از این راه ضمن حفظ مالکیت بخش خصوصی، بدهی های بخش خصوصی توسط دولت پرداخت شود و باز هم برنده بخش خصوصی باشد و ما کماکان متکی به مالک خصوصی که اموال ما را به تاراج می برد. این پیشنهاد، کمک به مالکان فراری برای پرداخت بدهی هایشان است تا بتوانند از پول دولت بدهی شان را بدهند و برگردند و دوباره ما را چپاول کنند! این پیشنهاد که شرکت با همین بخش خصوصی زیر پوشش صنایع ورشکسته برود کمک به مالک خصوصی است نه به ما کارگران. اول بگذارید شرکت دولتی شود بعد زیر پوشش صنایع ورشکسته ببرید.

ما کارگران هفت تپه، برای جلوگیری از ورشکستگی یا پرداخت بدهی ها به دولت، خودمان بلدیم چه بکنیم. ما به راحتی با همین نماینده های کارگری و همکاران در هفت تپه نه تنها میتوانیم بدهی ها را بدهیم بلکه شرکت را به سود رسانی هم برسانیم. بیش از 20 هزار زمین که اگر مرده را در آن بکاری زنده میشود برای امرار معاش چند استان کفایت میکند ! مساله این است که ما نمیخواهیم شرکت در دست بخش خصوصی باشد. حتا اگر اسدبیگی و رستمی و امثالهم فراری نبودند هم می آنها را نمیخواهیم. بخش خصوصی خوب و بد، لایق و نالایق نداریم! هفت تپه ملک و اموال عمومی ما و نسل های قبل از ما و نسل های بعد از ماست. چرا باید به قیمت هیچ به شخص و بخش خصوصی بخشیده شود؟ ما میخواهیم بگذارند که یا خودمان مالک و گرداننده شرکت باشیم و یا اینکه دولت مالکیت را داشته باشد و خودمان نظارت کنیم.

خواسته ی اصلی ما ترحم برای سه ماه حقوق معوقه نیست.

خواسته ی اصلی ما این است: شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه باید از بخش خصوصی بازپس گرفته شود و به بخش دولتی و عمومی بازگردانده شود.

ما نه تروریست هستیم و نه چیزی دیگر؛ کارگر هفت تپه ایم و مطالبات صنفی، قانونی، انسانی و کارگری خود را میخواهیم.

امنیت ملی، یعنی ما کارگران؛ کسی که علیه منافع ما باشد علیه امنیت ملی است.

خواسته ی اصلی ما این است که : اولا تمام همکاران ما بدون قید و شرط آزاد شوند و دوما شرکت هفت تپه از بخش خصوصی گرفته شود و به بخش دولتی بازگردانده شود.⁦ ⁩

ما تا دست یافتن به مطالبات خودمان به اعتراض و اعتصاب مسالمت آمیز، انسانی و مدنی خود ادامه خواهیم داد. به قول اسماعیل که یکی از نمایندگان ماست، تا کنون اعتصاب و تجمع اعتراضی به این زیبایی نبوده است. ما به همین زیبایی، شکوه و با حوصله و خستگی ناپذیر آنقدر ادامه میدهیم که مطالباتمان را کسب کنیم.

چهارشنبه ۳۰ ابان ۹۷

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه.

Facebook
Telegram
Twitter
Email