آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

منشور اتحاد سراسری بازنشستگان ایران

  • اتحاد سراسری بازنشستگان ایران با توجه به شرایط اقتصادی کشور و میزان بسیار پایین پرداخت ها و همچنین ناکارآمدی بیمه های درمانی و سوء مدیریت  در صندوق های بازنشستگی و به منظور بهبود وضعیت معیشتی و کیفیت زندگی بازنشستگان و نیروهای پشتیبان ( شاغلان ، بیکاران و …) و استفاده از ظرفیت های این بخش از نیروی کار و بر اساس نشست های شماری از بازنشستگان، اصول و مواضع زیر را اعلام می کنیم:
  •  اتحاد سراسری بازنشستگان ایران با توجه به شرایط اقتصادی کشور و میزان بسیار پایین پرداخت ها و همچنین ناکارآمدی بیمه های درمانی و سوء مدیریت  در صندوق های بازنشستگی و به منظور بهبود وضعیت معیشتی و کیفیت زندگی بازنشستگان و نیروهای پشتیبان ( شاغلان ، بیکاران و …) و استفاده از ظرفیت های این بخش از نیروی کار و بر اساس نشست های شماری از بازنشستگان، اصول و مواضع زیر را اعلام می کنیم:

-1اتحاد سراسری بازنشستگان ایران، تشکلی مطالباتی است.

-2اتحاد سراسری بازنشستگان ایران، مستقل است و به هیچ نهاد، جمعیت، انجمن،حزب، سازمان، و. . . دولتی و غیر دولتی وابسته نیست.

-3در پیگیری مطالبات، اولویت استفاده از تمامی ظرفیت های رسمی و قانونی  است. بدیهی است در صورت عدم دست یابی به مطالبات خود، اتحاد سراسری  بازنشستگان ایران، استفاده از سایر راهکارهای جمعی اعتراضی را حق خود می داند.

-4همکاری بازنشستگان در این اتحاد سراسری، با حفظ استقلال فردی آنان بر اساس اهداف این منشور است .

-5اتحاد سراسری بازنسشتگان ایران با اشخاص و نهادهایی که همکاری با آن ها با اصول و منافع بازنشستگان مغایر نباشد، در زمینه ی حقوق، اهداف و آرمان های مندرج در این منشور همکاری می کند.

-6اتحاد سراسری بازنشستگان ایران از حقوق مادی و معنوی و حیثیت اجتماعی بازنشستگان پشتیبانی می کند.

Facebook
Telegram
Twitter
Email