آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

امانتدار معروف زنجانی در گذشت …

حاج حسن نعلچگر مسگری که ۴۵ سال امانتدار دوچرخه‌ای بود که صاحبش هرگز پیدا نشد، درگذشت.

این پیرمرد امانتدار زنجانی (زنگانی)۴۵ سال هر روز صبح پس از باز کردن مغازه‌اش دوچرخه را جلوی مغازه می گذاشت و عصر موقع بستن دوباره دوچرخه را به داخل می برد.

حسن حاج حسن نعلچگر، متولد ۱۳۱۶ بود، قصه حسن با یک دوچرخه ۲۸ ساده و فرسوده شروع شد، محل اتفاق این قصه راسته مسگری بازار پایین زنجان آذربایجان بود، که زمانی نه چندان دور صدای چک  چک چکش‌ها‌ی مسگری رونقی به کسب و کار زنجانی‌ها می‌داد.

حدود ۴۵ سال پیش وقتی ماموران شهرداری زنجان برای ساماندهی محله مسگرها می‌آیند، یکی از این ماموران،  دوچرخه‌اش را که خراب بود در  گوشه‌ای جا گذاشت و رفت که بعدا بیاید دنبالش.

حاج حسن ۴۵ سال به امید  برگشت دوباره آن مامور، از دوچرخه‌اش نگه‌داری کرد. اما آن مامور شهرداری هرگز نیامد.دوچرخه‌ای که بعد از گذشت ۴۵ سال حتی یک بار هم کسی سوار آن نشد.

حاج حسن امانتدار آن وقت‌ها گفته بود روزگاری که ما جوان بودیم، روزگار یک رنگی و صداقت بود هر چند این روزها هم خوب است ولی روزگار بی انصافی است.

Facebook
Telegram
Twitter
Email