آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

اتحاد و همبستگی رمز پیروزی است!

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه:

اتحاد و همبستگی رمز پیروزی است!

کارگران هفت تپه با اتحاد و همبستگی و مبارزه ای پیگیر و ستودنی، همکاران اخراج شده را به محل کار باز گرداندند.

۱۵ نفر از کارگران هفت تپه که توسط مدیران فاسد شرکت و مسئولین رشوه خوار استانی در همراهی نیروهای امنیتی و پلیس، از ورود آنها به محل کار ممانعت کرده بودند، امروز بعداز چند هفته مبارزه پیگیر و متحدانه، دیگر کارگران هفت تپه، کارگران ممنوع الورود به محل کار خود بازگشتند.

این پیروزی را باید به تمام کارگران هفت تپه و خانواده های این عزیزان و کارگران ایران تبریک گفت.

کارگران هفت تپه، یک بار دیگر نشان دادند که با اتحاد و همبستگی و داشتن افق و همدلی و همصدایی در رسیدن به مطالبات، می توانیم بر دشمنان طبقاتی پیروز شویم.
با اتحاد و همبستگی و متشکل شدن می شود مسیر رسیدن به خواست هایمان را طی کنیم و هیچ وقت تسلیم شرایط تحمیلی صاحبان زر و زور و استثمار نشویم.
در اتحاد و همبستگی و متشکل بودن، می توانیم نه تنها برای خود زندگی شایسته را فراهم کنیم، بلکه برای فرزندان و نسل های آینده، جامعه ای بدور از تبعیض و نابرابری ها را رقم بزنیم.
نقشه راه مشخص است، رسیدن به دنیای آرزو های انسانی، داشتن زندگی شایسته با استاندارهای جهانی، لغو هرگونه تبعیض و نابرابری های جنسی،مذهبی و ملی، لغو استثمار انسان از انسان و داشتن هر آنچه شایسته یک زندگی انسانی است، زنگی همراه با آسایش و بدور از هر گونه خشونتی.

دنیای آرزوها دست یافتنی است، تنها همت و اتحاد، آگاهی و همبستگی و تشکل را باید داشته باشیم تا با سازماندهی، به هر گونه نابرابری در جامعه خاتمه دهیم.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه پیروزی کارگران هفت تپه را به تمامی عزیران و خانواده های کارگری هفت تپه و دیگر کارگران ایران ،تبریک گفته و یک بار دیگر تکرار می کنیم که با اتحاد، همبستگی و متشکل شدن می توانیم به خواسته هایمان برسیم.
در اینجا لازم است از تمام زحمت های بی دریغ خانم فرزانه زیلابی، وکیل کارگران نیشکر هفت تپه تشکر کرده و درود می فرستیم به همت، تلاش و همکاری شبانه روزی ایشان با کارگران هفت تپه.

درود بر کارگران مبارز هفت تپه!

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
۲۱ آبان ۱۳۹۹

Facebook
Telegram
Twitter
Email