آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

فقر آفت آگاهی است!

فقر آفت آگاهی است!

طرحی بسیار پرمعنا از “پاول کوژینسکی” کارتونیست بزرگ لهستانی که نشان می‌دهد انسان گرسنه در درجه نخست هدفی جز سیر شدن شکم ندارد و غم نان اجازه نمی‌دهد که انسان به تماشای جهان بنشیند، در زندگی عمیق شود، کتاب بخواند، یاد بگیرد و آگاهی‌اش را بالا برده و به جهان اطراف خود بیاندیشد.

انسان در نتیجه زندگی فقیرانه فرصت فراغت نمی یابد و نگاه و جهان بینی اش چنان محدود می شود که تنها در کار و زحمت و تلاش و کوشش برای بدست آوردن نان است و رفع گرسنکی .

به همین دلیل است که گرسنه نگه داشتن اکثریت ملت ضامن بقای نظام سرمایه داری است.

پاول کوژینسکی کارتونیست بزرگ لهستانی در این رابطه می گوید :

انسانِ گرسنه در درجه نخست هدفی جز سیر شدن شکم ندارد

چون غمِ نان اجازه نمیدهد که انسان به تماشای جهان بنشیند

در زندگی عمیق شود

کتاب بخواند، یاد بگیرد

و آگاهی‌اش را بالا برده

و به جهان اطراف خود بیاندیشند

آدمی در نتیجه ی زندگیِ فقیرانه

پا را فراتر از جهل نمیگذارد

به همین دلیل است که

گرسنه نگه داشتن اکثریتِ ملتی

ضامن بقای طبقات حاکمه است

چیزی که با فقر یکجا جمع نمیشود

آگاهی است

 یک شگرد دیگر برای به بردگی گرفتن ملت ها غمگین کردن آنهاست

انسان وقتی غمگین باشد قدرت اندیشیدن  و تصمیم گیری منطقی ندارد

این است راز عزاداری ها و غم و اندوه های همیشگی۰۰۰

Facebook
Telegram
Twitter
Email