آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

یادبود حماسه سیاهکل

یادبود حماسه سیاهکل

علي پور صفر (کامران)

هموار کرد خواهی گیتی را؟              گیتی است کی پذیرد همواري

بهمن ماه سال جاری برابر با پنجاهمین سالگرد رویداد سیاهکل و اعلام موجودیت جنبش مسلحانه چریک‌های مبارز شهری ایران است. رویدادی که با تکانه شدید خود، سلطنت پهلوی را از یکسو به وحشت، و از سوی دیگر به توحش و بربریت حیوانی انداخت و تمام رذائل جاری در طبیعت آن رژیم را چنان بر انگیخت که جز نابودی سازندگان و اعضا و همراهان آن حرکت دلاورانه هدف دیگری نداشت و چون اینگونه بود، در زمانی اندک، نابودی خود را در صدر دستور کار جامعه ایران قرارداد.

جنبش مسلحانه، خود خواستار وقوع این رویداد معین نبود و زمان و مکان و مراتب و مراحل آن بر مبارزان تحمیل شد. با این همه، جنبش مسلحانه شهری، دیگر به‌راه افتاده بود و در زمانی اندک به ده‌ها حادثه چریکی در تعدادی از شهرهای بزرگ ایران فرا روئید و بزودی آشکار شد که مبارزه مسلحانه شهری را دو گروه چریکی فدائی خلق (کمونیست) و مجاهد خلق (مسلمان) پیش می‌برند. توسعه سریع مبارزه مسلحانه شهری و پژواک آن، چنان بود که بسیاری از میهن دوستان و آزادگان و عدالت خواهان آرزومند رهائی از وحشت رژیم پهلوی، امکان تحقق آرزوهای خود -و یا دستکم بخشی از آن‌ها- را در پیشبرد این شکل از مبارزه دیدند و به انحاي گوناگون و در اندازه‌هائی که مقدورشان بود، همراهی‌هایشان را نثار این جنبش کردند.

از صدای بلند جنبش مسلحانه ایران و پژواک آن که فرازائی بیشتر از صدای خود داشت، نیروی مبارزه جوی بزرگی، بیدار و آزاد شد؛ اما این نیروی مستعد رشد و توسعه، در مسیری به‌راه افتاد که از پيوند اجتماعی مترتب میان توده و پیشرو، فاصله داشت و پیوستن به نیروی بالفعل و متحصن در قلعه‌ای نظامی را که عملا به صورت زندان بزرگی درآمده بود، بر پیوند با نیروهای بالقوه آزاد و بیرون از نظارت وسیع و مستقیم و قتاله استبداد و پلیس سیاسی، ترجیح داد. بدین ترتیب نیروئی که مي‌توانست گروها گروه بر مخالفان رژیم بیفزاید، ناگزیر به افزودن فردافرد آدمیان مبارز بر مخالفان رژیم پهلوی بسنده کرد و بر آن شد که با چنین کمیتی که از فقدان تناسب با موضوع و ابزار مبارزه در رنج بود، ناهمواری گیتی را هموار کند و امری را که تکلیف توده‌های مردم است، خود انجام دهد.

چنین نشد؛ اما جنبش مسلحانه شهری ایران که خود به نوعی واکنش طبیعی آزادی‌خواهان و عدالت طلبان انقلابی در برابر برخی افراط‌ها و تفریط‌های سیاسی-اجتماعی پیشین بود، تاثیرات معینی بر همان نیروهای سیاسی نهاد و توجه‌شان را به یک‌دسته ضروریات سیاسی عاجل جلب کرد و از این طریق بر غنای اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی ایران افزود. جنبش مسلحانه، مقوی فرهنگ مبارزه سیاسی شد و بسیاری از فرهیختگان جامعه ایران را به ستایش از جانبازان و فداکاران و زندانیان سیاسی ایران ترغیب کرد. برخی از بهترین اشعار بزرگترین شاعران ایران در سال‌های مبارزه مسلحانه شهری، از اینگونه آثار بود.

اعضا و پیروان جنبش مسلحانه، حد و سطح مقاومت در برابر تجاوزات و سرکوب‌های سیاسی و نظامی حاکم و شکنجه‌های طاقت فرسا و نفرت انگیز پلیس سیاسی رژیم را چنان ارتقاء دادند که رژیم برای کاستن از قابلیت‌های این مقاومت، خود را به قصوای هرچه تبه‌کاری بود، پرتاب کرد و چنان با سرعت به پایان قابلیت‌های سرکوب و شکنجه رسید که دیگر کار بیشتری از آن بر نمی‌آمد. یکی از پیامد‌های تحدید و انقباض این آستانه، توقف بهره‌وری ابزار سرکوب و شکنجه و تقليل فاحش تناسب ميان اين‌گونه ابزارها و تصاعد قابلیت‌های مبارزه جوئی توده‌های مردم علیه رژیم بود و در تعاقب آن، گروهاگروه مردم به عرصه‌های مبارزه علیه رژیم و مبارزه جوئی‌های رشد یابنده و بی‌پروا علیه سلطنت پهلوی و بیزاری دم افزون از استعمار و امپریالیسم پیوستند و مگر چنین دستاوردهائی کم ارزشند؟ و مگر بخشی از ابزار مبارزه اصولی و صحیح با دشمنان مردم نیستند؟ جنبش مسلحانه شهری هر چند به اهداف مستقیم و بی‌واسطه خود نظیر استقرار سوسیالیسم نرسید اما انقلاب ایران، یکی از مهمترین اهداف با واسطه آن‌را -که همان براندازی رژیم سلطنتی استبدادی و مخالفت با امپریالیسم بود- تحقق بخشید. این جنبش بی تردید بخشی شاخص در روند پر فراز و نشیب مبارزه مردم ایران علیه استبداد و امپریالیسم بوده و شایسته هرگونه تقدیر و تحسینی است که باید نثار انقلابیون شود.

اگر آغاز این یادداشت با توسل به یکی از ابیات شعر رودکی و در انتقاد از اراده گرائی همراه شد، خاتمه یادداشت نیز با توسل به بیتی دیگر از همان سروده، برای تقدیر و سپاس‌گزاری از فداکاری‌های صدها مبارز جان باخته و هزاران زندانی شکنجه شده آن سال‌ها همراه است:

اندر بلای سخت پدید آید    فضل و بزرگ‌مردی و سالاری

منبع: مجلۀ دانش و اميد

Facebook
Telegram
Twitter
Email