آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

در سال ٩٩ تراز تجاری کشور ۴ میلیارد دلار منفی بود

به گزارش اقتصاد آنلاین، بر اساس آمار گمرک، در سال ٩٩ حجم کل تجارت خارجی به ۱۴۵٫۷ میلیون تن به ارزش ۷۳ میلیارد دلار رسید.

 از این میزان سهم صادرات بالغ بر ۱۱۲٫۳ میلیون تن به ارزش ۳۴٫۵ میلیارد دلار و سهم واردات ۳۳٫۴ میلیون تن به ارزش ۳۸٫۵ میلیارد دلار بوده است.

بنابراین در سال گذشته، تراز تجاری کشور ۴ میلیارد دلار منفی به زیان صادرات شد.

بر اساس همین آمار سهم عمده صادرات ایران را بنزین، گاز طبیعی، پلی اتلین، پروپان و … تشکیل می داده است.

Facebook
Telegram
Twitter
Email