آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

سه رتبه تنزل در شاخص رفاه لگاتوم

ایران در رتبه 123 از میان 167 کشور جهان

ایران از نظر شاخص رفاه لگاتوم در سال 2021، با سه رتبه تنزل نسبت به سال 2020، به رتبه 123 از میان 167 کشور جهان رسیده است.

 شاخص لگاتوم یک شاخص مربوط به رفاه اجتماعی و اقتصادی است.  شاخص لگاتوم توسط موسسه پژوهشی لگاتوم اندازه گیری می شود شاخص لگاتوم وضعیت رفاه اجتماعی و اقتصادی در 167 کشور جهان را بررسی می کند. 167 کشور بررسی شده در شاخص لگاتوم در مجموع 99.4 درصد جمعیت جهان را تشکیل می دهند. ایران در سال 2021، در رتبه 123 در جدول شاخص لگاتوم قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، شاخص رفاه لگاتوم رتبه‌بندی سالانه مؤسسه پژوهشی لگاتوم (Legatum Prosperity Index) است که درباره سطح رفاه در 167 کشور مختلف منتشر می‌شود. موسسه لگاتوم از سال 2007 این گزارش را ارائه می‌کند و پژوهشگران آن، شاخص رفاه را براساس ترکیبی از وضعیت کشورها در 9 حوزه مختلف تعریف کرده‌اند. سطح رفاه در کشورها با مقایسه وضعیت آن‌ها در 9 حوزه اقتصاد، فرصت‌های کسب و کار، حکومت‌داری، آموزش، سلامت، امنیت و ایمنی، محیط زیست، آزادی‌های فردی و سرمایه اجتماعی سنجیده می‌شود.

در سال 2021، ایران از نظر شاخص رفاه لگاتوم در سال 2021، با سه رتبه تنزل نسبت به سال 2020، به رتبه 123 از میان 167 کشور جهان رسیده است. بهترین شاخص های ایران در 9 حوزه مختلف مربوط به حوزه های بهداشت، آموزش و شرایط زندگی و بدترین شاخص های ایران نیز در این حوزه ها، مربوط به حوزه های آزادی های فردی، محیط زیست و سرمایه گذاری است.

کشورهای دانمارک، نروژ، سوئد، فنلاند و سوئیس، 5 کشور اول شاخص رفاه لگاتوم هستند و همچنین کشورهای افغانستان، چاد، یمن، آفریقای مرکزی و سودان جنوبی 5 کشور پایین از نظر این شاخص هستند.

همچنین بررسی دقیق تر شاخص رفاه لگاتوم نشان می دهد که از 167 کشور بررسی شده در این شاخص، ایران از نظر شاخص امنیت و ایمنی در رتبه 131، از نظر شاخص آزادی های فردی در رتبه 165، از نظر شاخص حکومتداری در رتبه 145، از نظر سرمایه اجتماعی در رتبه 89، امنیت سرمایه گذاری در رتبه 126، جذب سرمایه گذاری در رتبه 152، آزادی کسب و کار در رتبه 104، پویایی اقتصاد در رتبه 138، شرایط زندگی در رتبه 75، بهداشت در رتبه 61، آموزش در رتبه 75 و محیط زیست در رتبه 156 جهان قرار گرفته است.

Facebook
Telegram
Twitter
Email