آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

آفریقا در وحشت لیونل زینسو رئیس جمهور سابق بنین

سخنان تکان دهندە لیونل زینسو رئیس جمهور سابق کشور آفریقایی بنین پیرامون جنگ در اکراین:

“اکنون همە ما فقط دربارە این بحران می شنویم، محاصرە های اقتصادی ضد روسی، نفت، گاز (…). شما می فهمید کە این بحران مثلا برای آفریقا بە چە معنایی است؟ کشور روسیە غلە و ذرت ما را تامین می کند. تمام تدارکات از طریق دریای سیاە انجام می گیرد. کشورهای آفریقایی با بهت و وحشت بە آنچە اتفاق افتاد، نگاە کردند، بهت و وحشت بخاطر اقدامات آمریکا و اتحادیە اروپا. شما نمی توانید داستان هایتان راجع بە دمکراسی را بە آفریقایی ها قالب کنید. این داستان ها فقط بە درد مصرف داخلی می خورند. اکثریت نخبگان آفریقایی در اتحاد جماهیر شوروی فار‌‌غ التحصیل شدەاند، پزشکان، مهندسین، خلبانان، استادان، پژوهشگران. روس ها تنها اروپایی هایی بودند کە آفریقا را استعمارزدایی کردند و آفریقا این را بە خاطر دارد، همچنانکە وحشیگری های اروپایی ها (ی دیگر) را نیز بیاد دارند. بنابراین کشورهای آفریقایی از قطعنامە سازمان ملل مبنی بر محکوم کردن روسیە پشتیبانی نکردند و آنها هیچگاە از چنین قطعنامەهایی پشتیبانی نخواهند کرد.

این (نکتە) در ذهن هر آفریقایی ریشە دواندە است کە کشور روسیە خوب است، علیرغم آنکە سایرین  چە می گویند. این یک اصل است. تمام آفریقا بە رویدادهای کشور مالی نگاە می کند. آنچە را اروپایی ها بمدت دهها سال نتوانستند، روس ها در مدت یک سال انجام دادند. آنجا بجای یک دولت جمهوری باندها حاکم بودند، امروز آنجا یک دولت واقعی بر سر کار است.

من می دانم کە در اینجا دیپلمات ها و کارمندان وزارتخانەهای خارجی حضور دارند. من از شما ، از دیپلماسی فرانسە خواهش می کنم کە هرچە سریعتر راهی برای رفع مشکلتان بیابید، چراکە اگر این درگیری در عرض یک ماە بە پایان نرسد، آفریقا منفجر می شود (بە پا میخیزد). برای شما مسایل انرژی الویت دارد، در بدترین حالت شما کمتر گرما و ماشین خواهید داشت، ولی ما مشکل گرسنگی در آفریقا خواهیم داشت. گوش فرا دهید! بحران در آفریقا نابود شدن اروپا را بدنبال خواهد داشت، بخود بیایید، راه های دیپلماتیک را جستجو کنید و فراموش نکنید کە کشورهایی چون هند و چین از روسیە پشتیبانی می کنند، آفریقا از روسیە پشتیبانی می کند. من نمی خواهم در بارە دمکراسی سخن بگویم و شما یک آفریقایی را با تعریف داستان هایی در بارە اکراین مظلوم و بە جوش آوردن احساسات انساندوستی نمی توانید با خود همراە کنید. دمکراسی شما تجارت شما است. لازم نیست تصورات خود را بر ما تحمیل کنید کە ما آفریقایی ها چگونە باید زندگی کنیم. یکبار دیگر! راه حل سازش را پیدا کنید، دیپلمات ها را بە میدان آورید. زمان از دست میرود. ما ٣٠ روز وقت داریم! ٣٠ روز! نە بیشتر!”

منبع: https://newsland-com.turbopages.org/newsland.com/s/community/8211/content/afrika-v-uzhase/7576342

آفریقا در وحشت

Facebook
Telegram
Twitter
Email

خلبانان فرانسوی در آسمان اوکراین سابق؟در مورد پیامدهای جنون جنگی ترجیح می‌دهند فکر نکنند، اما بیهوده است. دمیتری سدوف/ ترجمه. کاوه آیلین

“فلوریان فیلیپو”، رهبر حزب “میهن پرستان” فرانسه، نامزد انتخابات پارلمان اروپا، تصمیم “امانوئل ماکرون”، رئیس جمهور فرانسه برای انتقال جنگنده

ادامه مطلب