آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

ستاندار زنجان در دیدار با تجمع کنندگان بازنشسته استان:

به غیر رساندن خواست های به حق شما به مسئولان، کاری از دست من ساخته نیست

در پی تجمعات چند روز گذشته بازنشستگان تامین اجتماعی استان زنجان، استاندار زنجان، با آنها درباره میزان افزایش مستمری و حقوق دیدار و گفت و گو کرد.

محسن افشارچی، استاندار زنجان، دراین جلسه با بیان اینکه بنده به عنوان مسئول دراین استان صحبت‌های شما را شنیدم، حرف‌های شما را به مسئولان متولی بالا دستی می‌رسانم. بیشتر از این از دست بنده کاری برای شما بر نمی‌آید.

افشارچی، با بیان اینکه شما فقط در مورد حق و حقوق قانونی خود از مسئولان درخواست دارید ، تصریح کرد: من به عنوان مسئول در این استان، مسئول رفع مشکلات مجموعه کارکنان و بازنشستگان دولت و تامین اجتماعی هستم.

دراین دیدار تعدادی از نمایندگان باز‌نشسته و تجمع کنندگان تأمین اجتماعی استان زنجان، به ارائه راهکار و نظر خود در این زمینه پرداختند.

همزمان با مخالفت دولت درباره مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان کارگری سایر سطوح که توسط هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی و وزیر کار به دولت ارائه شده بود، بازنشستگان تأمین اجتماعی استان زنجان، مقابل ساختمان استانداری زنجان دست به تجمع زدند.

روز دوشنبه (16خرداد) با تصویب مصوبه شورای عالی کار درباره تحقق نیافتن خواسته‌ها و افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی توسط دولت، بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی ، دست به تجمع زدند.

بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی خواهان افزایش (38درصدی +515هزارتومان ) سایر سطوح طبق مصوبه شورای عالی کار و تأمین اجتماعی هستند.

Facebook
Telegram
Twitter
Email