آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

استعفای دسته جمعی شوراهای صنفی دانشجویان سراسر کشور

شوراهای صنفی دانشجویان سراسر کشور در اعتراض به آیین نامه جدید شوراهای صنفی دانشجویان علوم پزشکی و اقدامات خصمانه وزارت بهداشت در حوزه دانشجویی ، دسته جمعی استعفا دادند.

در قسمتی از بیانیه شوراهای صنفی دانشجویان آمده است:

تقلیل روحیه مطالبه گری و تضعیف تریبون مطالبه‌گری ، رویکردی ظالمانه به جامعه است و اگر این پدیده نامیمون در سطح جامعه دانشجویی باشد منتج به تضعیف فضای علمی خواهد شد.

متاسفانه بر خلاف جلسات و ارائه نظرات کارشناسی به معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، کسانی که باید وکلای دانشجویان باشند ، بدون قانع کردن ، در راستای تضعیف والاترین و مشروع ترین نهاد دانشجویی که برخواسته از آرای تمام دانشجویان با هر گرایش سیاسی و علقه ی فرهنگی می باشد، گام برداشتند.

وعده های کذب معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت متبوع مبنی بر جلسات بیشتر و بررسی کارشناسی موضوع همراه با حضور نمایندگان دانشجویی، عدم برگزاری جلسات منظم توسط معاون محترم فرهنگی دانشجویی، توهین های متعدد شخص معاون در جلسه رسمی و مشاور رسانه‌ای ایشان در مکالمات تلفنی به نمایندگان صنفی دانشجویان، عملکرد غیر دانشجویی و از همه مهم تر مخالفت صریح دکتر شیروژن با روحیه مطالبه گری، تیری زهر آگین به بدنه ی دانشجویی و اتمسفر مطالبه گری بود و در این برهه حساس تصمیمات غیر منطقی و به دور از خروجی جهت اعتلای شرایط دانشجویی دانشجویان مجموعه معاونت دانشجویی و فرهنگی محکوم به شکست و تحمیل خسران های غیر قابل جبران خواهد شد.

🔹شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد

🔹 شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران

🔹شورای صنفی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

🔹شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان

🔹شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

🔹شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

🔹 شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خمین

🔹 شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آبادان

🔹 شورای صنفی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی نیشابور

🔹شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین

🔹شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مراغه

🔹شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

🔹شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان

🔹شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم

🔹شورای صنفی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی شوشتر

🔹 شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

🔹 شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

🔹 شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

🔹 شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک

🔹 شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

🔹 شورای صنفی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی سراب

🔹 شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم

🔹 شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی البرز

🔹 شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

🔹شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز

🔹شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

Facebook
Telegram
Twitter
Email