آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

بخشی از دفاعیات دکتر مصدق در دادگاه نظامی بعد از 28 مرداد :

«آري تنها گناه من و گناه بسياربزرگ من اين است که صنعت نفت ايران را ملي کرده ام و بساط استعمار و اعمال نفوذ سياسي و اقتصادي عظيم ترين امپراطوري هاي جهان را از اين مملکت برچيده ام و پنجه درپنجه مخوف ترين سازمانهاي استعماري و جاسوسي و بين المللي درافکنده ام و به قيمت ازبين رفتن خود و خانواده ام و به قيمت جان و عرض و مالم خداوند مرا توفيق عطا فرمود تا با همت و ارادۀ مردم آزادۀ اين مملکت بساط اين دستگاه وحشت انگيز را درنوردم. من طی این همه فشار و ناملایمات این همه تهدید و تضییقات از علت اساسی و اصلی گرفتاری خود غافل نیستم و به خوبی می دانم که سرنوشت من بايد مايۀ عبرت مرداني شود که ممکن است در آتيه در سراسر خاورميانه درصدد گسيختن زنجير بندگي و بردگي استعمار برآيند»

از دفاعیات دکتر مصدق در دادگاه نظامی بعد از کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢

Facebook
Telegram
Twitter
Email