آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

فرقه ما شروع به فعالیت نمود!

در روز دوشنبه مراجعتنامه فرقه ما منتشر شد. این بیانیه با علاقه و همدردی بسیار از طرف خلق ما مورد استقبال قرار گرفت. هزاران نفر از آذربایجانی ها در شهرهای آذربایجان مقابل دیوارهایی که مراجعتنامه چسبانده شده بود گرد آمده، آن را تا انتها  خوانده، به فکر فرو رفتند و به گرمی آن را مورد تشویق قرار دادند. بدین وسیله باز شدن راه سعادت و آزادی درک نمودند. این تحسین و استقبال گرم نشان داد راهی که می رویم دقیق و هدفی که انتخاب کرده ایم درست است.

جونکه خود مردم به خوبی تشخیص دادند که ما مانند سایر نیروها نه با سخنان بیهوده برای جذب مردم گام برداشته ایم، بلکه با اقدامات عملی برای نشان دادن راه واقعی شروع به کار کرده ایم، بنابر این از طرف ملت با همه شور و شوق از بیانیه ما استقبال می شود.

زبان مراجعتنامه ما بسیار روشن و صریح بود. در اینجا خواسته ها، آمال و نیازهای مردم به وضوح بیان شده بود.

با این که ما به استقلال ایران متعهد هستیم، آرزو می کنیم که خلق آذربایجان حق تعیین سرنوشت فرهنگی خود را با قدرت خود تضمین کنند. ما به زبان خود خواهان فرهنگ، بهداشت و اداره دولتی هستیم. مردم ما باید اجازه داشته باشند که با ایجاد آزادانه کتاب ها، مجلات و ادبیات به زبان خود به یک ملت مترقی تبدیل شوند.

قبل از همه، ما تلاش می کنیم تا پیشرفت کشورمان آذربایجان را تضمین کنیم. برای این منظور ما به طور جدی درخواست ایجاد یک سازمان بسیار ساده و طبیعی را داریم. این سازمان انجمن های ایالتی و ولایتی است که اصل قانون اساسی ایران را تشکیل می دهد.

انجمن های ایالتی و ولایتی سازمان جدیدی نیستند. گذشته ای طولانی و تاریخی دارد. ملت ایران مدیون فعالیت و فداکاری انجمن ایالتی مردم آذربایجان در راه کسب آزادی و استقلال است. به همین دلیل است که ظالمان و دشمنان آزادی در وهله اول موفق شدند این سازمان را نابود کنند.

فرقه ما بر اساس اراده و قدرت مردم این حق را خواهد گرفت و از طریق آن آزادی مردم و پیشرفت کشور را تضمین خواهد کرد.

فرقه ما چون فرقه ملی است، بنابر این طبقات اجتماعی را در نظر نمی گیرد و همه آحاد جامعه را زیر پرچم خود فرا می خواند. به این وسیله به اختلافات ناشی از هتک حیثیت مقامات مرکزی و دولتی و محلی و اقدامات مفتضحانه برخی عوامل شرور پایان خواهد داد. از آنجایی که روزنامه ما ناشر و افکار فرقه می باشد، لذا مبانی مراجعتامه را فراموش نکرده است، سعی خواهد کرد هر زمان که امکان دارد آن را ترجمه و تفسیر کند و مردم را برای مبارزه برای آزادی ملی آماده کند.

می دانیم که اگر دشمنان داخلی و خارجی مردم آذربایجان اگر با ظهور فرقه ما مواجه شوند،بسان خفاش که از  طلوع آفتاب می ترسد، به وحشت افتاده بر ضد ما قیام خواهند کرد. لذا روزنامه ما به دلیل مبارزه شدید با این عناصر خیانتکار برای خوانندگان بسیار جذاب خواهد بود.

ما باید در این پیکار باشکوه پیروز شویم. زیرا راه ما درست و هدف ما مقدس است.

ما برای حق و اقتدار یک ملت بالغ مبارزه می کنیم.

مردم آذربایجان با به دست آوردن آزادی، همه مردم ایران را از بردگی نجات خواهند داد.

“آذربایجان” شماره 1. 5 سپتامبر 1945، 14 شهريور 1324

Facebook
Telegram
Twitter
Email