آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

وب سایت کوردستان مدیا، هفتم آبان ماه پیامی از رفیق مصطفی هجری، مسئول مرکز اداری حزب دموکرات کوردستان ایران به مناسبت چهلم شهادت ژینا امینی منتشر کرده است که به لحاظ درک درست از چگونگی ادامه جنبش اعتراضی سراسری در کشور حایز اهمیت است.  ما هم بر این عقیده ایم که نیروهای سرکوبگر رژیم ضد مردمی جمهوری اسلامی از یک سو و ارتجاع جهانی و عواملشان از سوی دیگر، مترصد آن هستند تا به جنبش حق طالبانه مردم ایران ضربه بزنند و آن را از مسیر واقعی خارج و شرایط سرکوبش را فراهم کنند.

پیام رفیق هجری از قرار زیر است:

مردم شرافتمند و آزادیخواه کوردستان!

دختران و پسران پرشور و انقلابی!

سلام گرم پیشمرگان کوهستان تقدیم‌تان باد!

اکنون بە مرحلەی نوینی پا نهادەایم. چهل روز از رویداد شهادت ژینا می‌گذرد. ابتدا اجازە بدهید بە مناسبت جان باختن و شهادت عزیزانمان طی این مدت بە ویژە هشت شهید ٢٤ ساعت گذشتە در کوردستان عزیز بە خودمان، مردم قدرشناس کوردستان، اعضای خانوادەهایشان و تمامی دوستان و رفقا و همسنگرانشان در خیابانهای کوردستان تسلیت بگویم. بە مناسبت فعالیت ها و فداکاری هایتان در این مدت دست مریزاد می‌گویم. شما مایەی تقدیر و افتخار همەی خلق های ایران و جهان هستید.

رفقای گرامی!

در چهلم ژینای عزیز، مبارزەیمان وارد مرحلەی نوینی شد. همانگونە کە می‌دانید با شهادت ژینا جرقەی انقلابی در کوردستان عزیز زدە شد کە بسیار زود سراسر ایران را فراگرفت و مرزها را پشت سر نهاد و توجە همەی ایرانی‌ها را در سراسر جهان بە خود معطوف ساخت و ایران و جهان بە حمایت از این قیام برخاستند. اما اکنون مرحلەی نوینی آغاز شدە است. مرحلەای کە بسیار حساس است، بە همین دلیل باید گامهای دقیق و حساب شدەای برداریم تا از این پس متحمل هزینەی جانی کمتری گشتە و دستاوردهای سیاسی بیشتری داشتە باشیم. در این راستا از شما می‌خواهم از خشونت پرهیز نمایید. جمهوری اسلامی ایران با تمام توان می‌کوشد تا اعتراضات را بە خشونت بکشاند. اما ما نباید بە دام توطئەهای رژیم جمهوری اسلامی بیفتیم.

بە یاد داشتە باشیم کە بخش مهمی از پیروزی انقلابی و قیام ما بە آرامی و حساب شدە عمل کردن و خودداری مبارزان از خشونت گرە خوردە است. این ویژگی جدیدی بود کە ایران و جهان را بە حمایت و پشتیبانی واداشت. این دستاورد سیاسی بسیار بزرگی است کە باید قدر آنرا دانست و تقویت کرد.

جمهوری اسلامی ایران قصد دارد با کشاندن شما بە عرصەی خشونت بە ایرانیان نشان دهد کە مردم در کوردستان در حال برهم زدن امنیت کشور هستند. بە جهان نشان دهد کە تظاهرات بە عرصەای جهت حملە بە دم و دستگاههای حکومت تبدیل شدەاند و سیمای نامطلوبی از این قیام را بە جهان نشان دهد. از شما می‌خواهم کە سیمای امروزین و متمدنانەی قیام‌مان را حفظ کنید. بە دام افرادی کە از دور و در پیج‌ها، فیس‌بوک و بطور کلی شبکەهای اجتماعی شما را تحریک می‌کنند، نیفتید.

مصلحت و منفعت انقلاب ما در پیشبرد آن بە شیوەی آرام نهفتە است. باید انتظار داشتە باشیم کە این تظاهرات مدت درازی تداوم داشتە باشد. بیاد داشتە باشید کە انقلاب ما باید با انقلاب سراسری خلقهای  ایران همگام باشد. نە عقب بمانیم و نە آنقدر جلو برویم کە متحمل خسارات زیادی گردیم. ما می‌خواهیم در ادامەی این قیام اولا هزینەی جانی کمتری متحمل شویم، ثانیا از کوردستان حراست نماییم، کوردستان ملک ماست، خانەی ماست و در هر شرایطی باید از آن محافظت کنیم. اتحاد و یکپارچگی تودەهای مردم کوردستان را همچون مردمک چشم حفظ نماییم. همچنین اتحادی کە میان مردم سراسر ایران ایجاد گشتە را قدر دانستە و تقویت نماییم. پیروزی ما در گرو اتحاد ما است.

نکتەی دیگری کە مایلم بە آن اشارە نمایم آن است کە تداوم قیام کوردستان و ایران موجب آن گشتە است کە بر اساس گزارش‌هایی کە بە دست من می‌رسد، بخشی از افراد مسلح ترک نیروهای رژیم بە نافرمانی روی آوردە و در مقابل خیزشهای مردم در شهرها سنگر نمی‌گیرند. این پدیدە بە تدریج در صفوف ارتش نیز مشاهدە می‌شود. اینان قابل تجلیل بودە و باید از آنان استقبال کرد. در همین رابطە مایلم بە حمایت بی‌چون و چرای خواهران و برادران ترک‌مان در آذربایجان اشارە کنم. ما صدای هزاران مبارز ترک در تبریز را کە شعار “کوردستان، کوردستان، چشم و چراغ ایران” را سرمی‌دادند، شنیدیم.

ما این پیام را بە عنوان پیام دوستی و همبستگی و همدردی با خلق ترک در آذربایجان و همەی ایران تلقی می‌کنیم. در تاریخ معاصر ما نقاط بسیار مشخص و درخشندەای از همزیستی وجود دارد، اکنون نیز کە ما دوش بە دوش و هم‌پیمان با آنها علیە رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی ایران مبارزە می‌کنیم؛ مایلیم پس از این رژیم، چە آنهایی کە در شهرها و روستاها در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و چە آنانی کە در همسایگی همدیگر هستیم، این هم‌پیمانی را محترم شمردە شدە و زندگی بهتری را برای مردم خویش فراهم سازیم. دوران فعلی، عصر زندگی صلح آمیز و متمدنانە است. ما این پیام دوستی را از شما دریافت کردیم و اکنون نیز از شما عزیزان و نیز همەی مردم بپاخاستەی شهرهای ایران می‌خواهیم کە با تظاهرات بدور از خشونت از خواهران و برادران خود در کوردستان بە ویژە شهرهای مهاباد، بوکان، سنندج و دیگر شهرها کە آماج حملات رژیم جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتەاند، حمایت کنید ما بە اتفاق یکدیگر و دوش بە دوش هم رژیم جمهوری اسلامی ایران را کنار خواهیم زد و دست در دست همدیگر ایران را آزاد و آباد خواهیم کرد.

در خاتمە یکبار دیگر بە مردم کوردستان بە ویژە خانوادەی شما تسلیت می‌گویم. آرزومندم جراحت صدها تن از مبارزان خیابانها هرچە زودتر التیام یافتە و بە عرصەی مبارزە بازگردند. پیروزی آز آن ماست و جمهوری اسلامی محکوم بە شکست است.

زندە و پیروز باشید برای آزادی ایران و خلقهای ایران.

مصطفی هجری

٦ آبان ١٤٠١ خورشیدی

Facebook
Telegram
Twitter
Email