آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

گنادی زیوگانف: لوهانسک و دونتسک یک ابتکارتجسم یافته توده ها

درسخنرانی گنادی زیوگانف صدرکمیته مرکزی حزب کمونیست فدراسیون روسیه درپلنوم پنجم (نوامبر2022) آمده است :

فاشیسم تنها متعلق به گذشته نیست!

 هم اکنون دربحران جهانی ،غرب تحریک وتهاجم می کند. اهداف جهان گرایان از بین بردن کشور ما و تصاحب غنی ترین منابع آن است. سلاخی  باندرا در کیف –  برای بدست آوردن این منابع وجنگ با روسیه است.

در جامعه روسیه بحثی در مورد ماهیت عملیات ویژه نظامی در اوکراین وجود دارد. طبیعی است که مارکسیست- لنینیست ها ماهیت جنگ را به طور مشخص تعریف می کنند. جنگ تجاوزکارانه است. یا اینکه آزادی خواهانه ، ضد فاشیستی، ویا ضد استعماری است.

اوکراین در بستر اتحاد شوروی توسعه یافت . وبه یکی از بزرگترین قدرت اقتصادی اروپا تبدیل شد. اما کیف پس از اعلام استقلال، به دام اسارت امپریالیسم افتاد. ایالات متحده 5 میلیارد دلار در آن سرمایه گذاری کرد. کودتای در سال 2014 رخ داد. نئونازی ها به قدرت رسیدند روزهای پیروزی برفاشیسم به پایان رسید. بناهای یادبود لنین و قهرمانان ضد فاشیست، شخصیت های فرهنگی هنری تاریخی مشترک ما نابود شدند. جلادان با دست خونین (باندرا) که قهرمان مورد ستایش دولت جدید قرارگرفت. خیابان ها و میدان ها به نام جلادان نامگذاری شد. مردم دونباس نتوانستند با این موضوع کنار بیایند. جمهوری های دونتسک ،لوهانسک  ابتکارتجسم یافته توده ها شد.

«حزب کمونیست فدراسیون روسیه» دولت اوکراین را به عنوان متحد سرمایه سالاران جهان، بوروکرات های عالی رتبه ونئو فاشیست های آشکار ارزیابی کرد. فعالیت های سیاسی آنان راتحت کنترل کامل بانگ جهانی واتاق مالی محافل امپریالیستی آمریکا دانست .

ازدیدگاه حزب ما (حزب کمونیست فدراسیون روسیه) درگیری در اوکراین مستقیماً ناشی از اقدامات تحریک آمیز«ناتو» (ایالامتحده آمریکا) است. مناقشه نظامی برای روسیه خصلت اجباری دارد.عملیات نظامی دارای ویژگی ضد فاشیستی و برای مردم اوکراین رهای بخش است. جمعیت روسیه دراین سرزمین با قیام آزادیبخش ملی خلق دونباس تکمیل شد.

 وضعیت الیگارشی و کمپرادورهای روسیه درحال حاضردرغرب با مصادره حتی قایق های تفریحی و و حساب های بانکی آنان مسدود شد. الیگارشی روسیه بخشی از ثروت خود را ازدست داد اما آنان عجله ای برای حمایت از عملیات ویژه روسیه دربرابر (ناتو) ندارند. حزب کمونیست با کسانیکه ثروت ملی ما را غارت کرده اند احساس همدردی نخواهد کرد. «مصادره»  باید به نفع زحمتکشان صورت گیرد. در غیراین صورت سارقان اصلی ثروتمندتر می شوند.

تعدادی از گروه ها و طبقات اجتماعی در کشور ما با عملیات ویژه در اوکراین مخالفند. اول از همه، الیگارشی و نمایندگان بزرگ سرمایه انحصاری جهان هستند که در یک محیط نئولیبرال، از جمله خدمات و بخشی از تجارت با هم مشترک اند.

طیف وسیعی نیز از نیروهای میهن پرست وجود دارند– که از نظر ایدئولوژی ناهمگن، اما اغلب ضد الیگارشی هستند، آنان داوطلبانه فداکاری می‌کنند و منافع شان را ازدست می دهند و نیز افرادی هستند که وابسته به ثروت خانوادگی هستند ولی عامل تجارت بزرگ نیستند.  و دیگر نیروهای طرفدار حزب کمونیست وکمونیست هایی که کاروان های کمک های بشر دوستانه را به دونباس می فرستند که اولین مخالفان سرمایه داری هستند. همه این نیروه ها برای کمک به مبارزه ضد فاشیستی تلاش می کنند.

حزب کمونیست فدراسیون روسیه از سیاست خارجی رهبری روسیه  زمانی که مقامات با مانورهای ناتو در منطقه نیژنی نووگورود و پایگاه هوایی درنزدیکی اولیانوفسک موافقت کردند، انتقاد کرد. ما پیشنهاد «ایست!» دادیم. ما عدم توجه کشورهای مستقل مشترک المنافع را نیزمحکوم کردیم. اما متحدان خود را به فراموشی نسپاردیم و قاطعانه از (رئیس جمهوربلاروس) الکساندر  لوکاشنکو حمایت کرده ایم.

حزب کمونیست فدراسیون روسیه مصرانه خواستار به رسمیت شناختن  دونتسک و لوهانسگ شد. ما درمدت 8 سال ازآنان حمایت می کنیم .103 کاروان کمک های بشردوستانه به جمهوری ها ارسال کرده ایم. بیش از 12000 کودک برای استراحت و درمان در منطقه مسکو منتقل شده اند. صدها کمونیست در نبرد مسلحانه با نازی ها با رهبری. ای .و.کاشین، ک.ک. تایسایف، ن .و.کولومیتسف، و.ر.رودین، یو.بی. میخائیلووا و سایران  ….. شرکت فعال (درمبارزه مسلحانه) داشته اند.

رفقا : ابتکار حزب کمونیست فدراسیون روسیه برای اولین بار درتاریخ با به رسمیت شناختن دونتسک و لوهانسگ با حمایت اکثریت نمایندگان  دومای دولتی تصویب وبا امضاء رئیس جمهور (پوتین) مورد تائید قرار گرفت.

اما «مسئله اوکراین» دلیلی برهمبستگی حزب کمونیست فدراسیون روسیه با ساختار گروه حاکم روسیه فدراسیون نگردید. اگر مقامات دولتی و حزب حاکم از نتایج نبرد با فاشیسم برای تقویت رژیم بورژوایی و یا حفظ نظام شرارت اقتصادی-اجتماعی استفاده نمایند، تنها به فداکاری مردم زحمتکش  روسیه آسیب خواهند رساند.

“هماهنگی طبقاتی” بین حزب کمونیست فدراسیون روسیه و گروه حزب حاکم و دولت بوجود نیامده است و نمی تواند بوجود آید. حزب ما برای  استقرار سوسیالیسم  تلاش می کند ومبارزه را ادامه می دهد. مسیر قدرت حزب حاکمه در روسیه اساساً درراستای این تغییر نیست. بودجه بی ارزشی که به نام کودرین-سیلوانوف (اقتصاد دان لبیرال 25 سال درخدمت دولت – م) نامگذاری شده است . درانتخابات آرای ما ربوده شد. کمونیست ها را همچنان تحت تعقیب قرارمی دهند.

حزب کمونیست فدراسیون روسیه به نقش خود به عنوان نیروی میهن پرست پیشرو در روسیه افتخار می کند. کمونیست ها اسناد زیادی را برای پیشرو بودن در مبارزه علیه استعمار و فاشیسم ارائه داده اند. امروز، پلنوم ما می تواند ابتکاری برای تشکیل یک مجمع بین المللی ضد فاشیست ارائه دهد و به هیئت رئیسه کمیته مرکزی حزب کمونیست فدراسیون روسیه وظیفه دهد تا آن را با جزئیات  دراختیار همگان قرار دهد.

گنادی زیوگانف صدر حزب کمونیست فدراسیون روسیه و رهبرفراکسیون حزب کمونیست در دومای دولتی

برگرفته از سایت حزب کمونیست  دنباس

م.چابکی : 29 دی ماه 1401 برابر با 2023.01.19

گنادی زیوگانف:

Facebook
Telegram
Twitter
Email