آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

هشدار بازنشستگان تامین اجتماعی با طرح ۱۰ خواسته

بیانیه «آخرین هشدار بازنشستگان برای رسیدن به مطالباتشان» جمعه ۱۵ اردیبهشت در کانال تلگرامی شورای بازنشستگان ایران منتشر شد. مطالبات ۱۰ گانه چند تشکل بازنشستگان تامین اجتماعی را می‌توان در دو گروه عمده تقسیم بندی کرد.

 یک گروه از مطالبات معطوف به بهبود معیشت بازنشستگان و بیمه درمانی رایگان (البته برای بازنشستگان و شاغلان بیمه پرداز) است.

گروه دیگر ارایه راهکار جهت رسیدن به این مطالبات است که به زعم امضا کنندگان بیانیه، با برکناری مدیر عامل تامین اجتماعی، استیضاح وزیر کار و «بازگردانیدن مدیریت سه جانبه شورای تٱمین اجتماعی بر ساختار مدیریتی تٱمین اجتماعی» متحقق می‌شوند.

امضا کنندگان در بیانیه مشترک خود خواستار ابطال مصوبه حداقل دستمزد ۱۴۰۲ شورای عالی کار و افزایش دستمزد متناسب با نرخ واقعی تورم و هزینه‌های معیشت شده‌اند.

خواست دیگر آن‌ها خلع ید از دولت در اداره سازمان تامین اجتماعی و «بازگردانیدن مدیریت سه جانبه شورای تٱمین اجتماعی بر ساختار مدیریتی تٱمین اجتماعی» است.

پرداخت تمام دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی، پایان دادن به دخالت «عوامل وابسته و جناحهای مختلف سیاسی اقتصادی» در تامین اجتماعی و «توقف هر گونه دخل و تصرف در سهام بانک رفاه کارگران»، برکناری مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی و احضار وزیر کار از خواست‌های دیگر تشکل‌های بازنشستگی است.

یکی از خواست‌های مرتبط با بهبود وضعیت بازنشستگان تامین اجتماعی که در بیانیه طرح شده اجرای کامل ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است. این ماده سازمان تامین اجتماعی را مکلف می‌کند حداقل یک بار در سال میزان مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان را متناسب با نرخ تورم ترمیم کند. خواست دیگر اجرای قانون همسان سازی مستمری بازنشستگان است.

بیانیه:

۱— ابطال قانونی و  سریع السیر مصوبه فرمایشی دستوری ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱ شورای‌عالی کار و بازگشت به انجام محاسبات قانونی میزان حقوق و دستمزد کارگران با استناد بی قید و شرط به مفاد ماده ۴۱ قانون کار و تبصره‌های مربوط.                           

۲— وضع قوانینی همطراز با قطع ید دولت از مدیریت غیرقانونی چند دهه‌ای و پایان دادن به هرگونه سیطره دولت بر سازمان غیرانتفاعی و بین النسلی تٱمین اجتماعی و بازگردانیدن مدیریت سه جانبه شورای تٱمین اجتماعی بر ساختار مدیریتی تٱمین اجتماعی.     

۳— تصویب و ابلاغ رسمی و تکلیف بر دولت جهت رد تمامی دیون خود به سازمان تٱمین اجتماعی در سریعترین زمان ممکن .‌..        

۴— پایان دادن به همه دخالت‌های نابجا و ناصحیح تمامی عوامل وابسته و جناح‌های مختلف سیاسی اقتصادی حاضر در صحنه‌های مدیریتی در امور سازمان تٱمین اجتماعی.          

۵— پایان دادن به هرگونه دخل و تصرفی در سهام بانک رفاه کارگران که بیش از ۹۰ درصد سهام ٱن متعلق به سازمان تٱمین اجتماعی می‌باشد.                             

۶— پیگیری و اقدام در جهت تعویض و برکناری بلامنازع مدیرعامل انتصابی فعلی سازمان و پایان دادن به مدیریت‌های انتصابی اتوبوسی این سازمان.          

۷— احضار و استیضاح وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به جهت مصوبه قانونشکنانه و متناقض ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ شورای‌عالی‌ کار.                   

۸— اجرای بی قید و شرط کامل و دقیق ماده ۹۶ قانون تٱمین‌اجتماعی برای جامعه بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش به دور از هرگونه حاشیه سازی‌های احتمالی.

۹— تصویب و ابلاغ اجرایی سریع السیر قانون همسان سازی دائمی حقوق‌های بازنشستگان از جمله بازنشستگان و مستمری بگیران تٱمین اجتماعی.  

۱۰— ابلاغ تکلیفی ماده ۳ قانون الزام به درمان رایگان بازنشستگان و شاغلین بیمه پرداز پس از دو دهه فرار از اجرای قانون الزام از سوی سازمان تٱمین اجتماعی.

ــ اتاق فکر  اجتماع سراسری بازنشستگان تٱمین اجتماعی کشور

ــ مجمع بزرگ مطالبه‌گران بازنشسته تٱمین اجتماعی

ــ گروه‌های مستقل مطالبه‌گران بازنشسته استان‌های کشور

ــ گروه بازنشستگان روشنفکر

ــ مدیران گروه اجتماع سراسری — کارگروه راهبردی بازنشستگان تٱمین اجتماعی فارس

ــ گروه‌های مستقل شهرستانی بازنشستگان تٱمین اجتماعی

ــ گروه بزرگ بازنشستگان حداقل بگیر تٱمین اجتماعی

ــ گروه بازنشستگان ایثارگر تٱمین اجتماعی

ــ گروه بزرگ مطالبه‌گران بازنشسته تٱمین اجتماعی

ــ اتاق فکر بازنشستگان تٱمین اجتماعی شیراز

ــ گروه‌های یازده‌گانه اجتماع سراسری بازنشستگان تٱمین اجتماعی.

جمعـــــــــه ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

این جنبش را سر بازایستادن نیست!

Facebook
Telegram
Twitter
Email