آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

اطلاعیه دبیرخانه کمیته مرکزی فرقه دموکرات آذربایجان

هموطنان گرامی!

پلنوم نوبتی کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان درتاریخ چهاردهم آبان ماه 1402با موفقیت برگزارشد.

پیش از آغاز رسمی کار پلنوم، رفیق “عادله چرنیک بلند” صدرکمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان ضمن ادای احترام به شهدای جنبش آزادی خواهانه کشورمان ایران و گرامی داشت یاد شهدای آزاد سازی قره باغ در جمهوری آذربایجان، یک دقیقه سکوت اعلام کرد.

سپس رفیق عادله، طی سخنانی به مسائل جاری بین دو پلنوم پرداخت و از جمله گفت :

«بیش ازچهارسال از تاریخ برگزاری آخرین پلنوم ما می گذرد. طولانی شدن فاصله برگزاری دو پلنوم به مسائل و مشکلات گوناگونی بر می گردد که ما دراین فاصله با آنها دست به گریبان بوده ایم.  ازآن جمله می توان به نا هماهنگی درکارتشکیلات، عدم انجام وظایف تشکیلاتی محول شده به برخی رفقا و از همه مهم ترشیوع ویروس کرونا و اپیدمی این بیماری بود که جان های بسیاری ازانسان ها را گرفت و باعث اختلال در روند حتی زندگی عادی مردم شد. 

ما دراین مدت، شاهد تحولات بزرگی درایران و جهان بوده ایم. با نگاهی گذرا به جنبش اعتراضی اخیرمردم ایران،  که با مرگ “مهسا امینی” آغاز شد، صدها هزارنفر ازمردم ایران، به ویژه دختران و پسران جوان  درایران به خیابان ها آمده و نشان دادند که کشورما آبستن حوادث پیش بینی نشده ای است. به همین دلیل، برگزاری این پلنوم ازاهمیت ویژه ای برخوردار است. نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که متاسفانه، درآستانه برگزاری این پلنوم ، چهارتن ازرفقائی که مسئولیت های مختلفی داشتند، با توسل به شیوه های مخرب وغیر تشکلاتی، دست به اعمالی زدند که  جز زسازمان شکنی، گروه گرائی و تمرد ازانجام مسئولیت سازمانی، هیچ نام دیگری نمی توان برآن گذاشت.این رفقا خود، راه شان را ازراه فرقه دموکرات آذربایجان جدا ساختند.

آری، درچنین شرایط پیچیده و دشواری، توانستیم در اینجا گردهم بیائین، چاره دیگری نیست، ما حق نداریم منتظر یاران نیمه را و کسانی که خود را مرکز جهان می دانند بمانیم، ما موظفیم تا با برنامه ریزی وانسجام بیشتری به استقبال آینده برویم، آینده ای که برای مردم کشورمان بویژه برای خلق های زحمتکش ومحروم میهنمان نوید بخش باشد».

پس ازپایان سخنان صدر فرقه، شرکت کنندگان پلنوم پیرامون صحبت های او به بحث مفصلی پرداخته و با مورد تآئید قرار دان آن،  پلنوم وارد دستورکاررسمی خود شد.

شرکت کنندگان درپلنوم پس از بحث های مفصل درباره مسائل مطروحه، اعضای کمیته مرکزی پرداختند.

پلنوم در ادامه کار خود مسئله انتخاب صدر کمیته مرکزی فرقه دموکرات آذربایجان را دردستور کار قرارداد. شرکت کنندگان درجلسه، ضمن تقدیرازرفیق عادله چرنیک بلند، که درچنین شرایط سخت و دشواری، علیرغم همه مشکلات و کارشکنی های یاران نیمه راه، توانسته است با درایت هرچه بیشتر، مسئولیت سنگین خود را به انجام برساند، به اتفاق آرا بار دیگر او را به عنوان صدر فرقه دمکرات آذربایجان انتخاب کرد.

دربخش پایانی جلسه پلنوم، اعضای هیئت سیاسی کمیته مرکزی انتخاب شدند نامزدهای عضویت در هیئت سیاسی، به جزدو تن، بقیه به اتفاق آرا انتخاب گردیدند. مسئولین شعب تشکیلات، تبلیغات، مالی، زنان و تفتیش نیزبه اتفاق آرا انتخاب شدند

پلنوم شعبه تشکیلات را موظف ساخت تا با تشکیل گروه کاری مشخص، وظایف زیر را به انجام برساند:

1 – انتخاب نماینده ویژه برای ارتباط گیری با احزاب و سازمان های سیاسی، بویژه احزاب ملی و نیزشرکت درجلسات این احزاب و رسانه های گروهی و مجازی درخارج ازکشور بعنوان سخنگوی فرقه دمکرات آذربایجان.

2 – انتخاب نماینده ویژه درجمهوری آذربایجان  برای سازماندهی اعضا و هواداران فرقه دمکرات آذربایجان که دراین جمهوری زندگی می کنند.

شعبه تبلیغات موظف شد با تشکیل گروه کاری، در جهت ارتقا کیفی سایت فرقه، انتشار منظم روزنامه آذربایجان به عنوان ارگان فرقه، استفاده بهینه از امکانات مجازی مثل تلگرام و… همچنین تشکیل کارگروهی برای تدوین پیش نویس اساسنامه و برنامه فرقه دمکرات آذربایجان و ارائه آن به پلنوم بعدی برای بررسی و انتشارآن برای نظرخواهی.

طبق تصمیم پلنوم هیئت سیاسی موظف است تا با تشکیل جلسات منظم خود ضمن رصد کردن حوادث داخل و خارج از کشور، فعالیت شعبه را با دقت زیر نظر بگیرد.

در پایان کار پلنوم، رفیق عادله، صدر فرقه دمکرات آذربایجان، ازهمه شرکت کنندگان به خاطر حضورفعال شان درپلنوم تشکرکرد وضمن آرزوی موفقیت های هرچه بیشتربرای آنها، تاکید کرد که «ما باید با دقت بیشتری، وظایفی که به عهده گرفته ایم را پیش ببریم و خود را برای جلسه مهم ترو فرا گیرتری که درآینده ای نزدیک تشکیل خواهد شد آماده کنیم.

 دبیرخانه کمیته مرکزی فرقه دموکرات آذربایجان

یکشنبه14 آبان 1402

Facebook
Telegram
Twitter
Email