آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

اعلامیه کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان به مناسبت 78 مین سالروز تشکیل حکومت ملی آذربایجان

هم میهنان گرامی، دوستان و رفقای عزیز!

21 آذر یادآور جنبش و خیزش بزرگ مردم آذربایجان برای رسیدن به آزادی و گذر از ارتجاع و استبداد حاکم بر میهن به رهبری فرقه دمکرات آذربایجان بود، در این روز اراده مردم آذربایجان بر ظلم و ستم ملی، استبداد و ارتجاع سیاه و عمال امپریالیسم در میهن پیروز شد و حکومت ملی آذربایجان با پایگاه گسترده مردمی بدنبال کنگره ملی مردم آذربایجان تشکیل شد. حکومت ملی با پشتیبانی مردمی در مدت کوتاهی به دستآورد های بزرگی در حوزه اقتصاد و سازندگی، فرهنگ و هنر، کار و کارگری و تامین امنیت اجتماعی نائل آمد تا جائیکه دشمنان و غرض ورزان زبان به تحسین گشودند و نتوانستند آن را انکار کنند.

جنبش 21 آذر و تشکیل فرقه دمکرات آذربایجان به رهبری شخصیت برجسته و خوشنام آذربایجان زنده یاد «سید جعفر پیشه وری» با انتشار بیانیه 12 شهریور (شهریورین 12 سی) پا به عرصه هستی گذاشت و در مدت کوتاهی مورد استقبال توده های مردم بویژه دهقانان، زحمتکشان تهی دست و روشنفکران آذربایجان قرار گرفت. تشکیل فرقه دمکرات ضرورت تاریخ، نیاز جامعه، اراده آزاد مردم و خواست توده ها بود که خواهان هویت ملی، حق تعیین سرنوشت و مشارکت سیاسی و اقتصادی و عدالت اجتماعی بودند. از آن رو از همان روز های نخست ترس و واهمه به جان ارتجاع انداخت و آن را به شدت خشمگین کرد.

 بدنبال آن باران تهمت، افترا همراه با دشنام به رهبران فرقه باریدن گرفت، ارتجاع حاکم بر تهران و حامیان خارجی آنها نگران از گسترش آزادی خواهی در گستره ایران به هر ترفندی دست زدند تا آن را نخست در محدوده آذربایجان محصور دارند و سپس در نطفه خفه کنند. در این راستا سوداگران مرگ، ارتجاع داخلی و خارجی آنها به هر حیله و نیرنگی دست یازیدند تا راه فرقه دمکرات و حکومت ملی آذربایجان را مسدود سازند و در نهایت با حمله ناجوانمردانه نظامی و با کشتار خونین حکومت مردمی آذربایجان را ساقط کردند، ولی غافل از اینکه عشق مردم آذربایجان به فرقه دمکرات آذربایجان و حکومت ملی آن پایان ناپذیر و ابدی است.

حال چند دهه از آن تاریخ می گذرد و مردم همچنان به فرقه دمکرات آذربایجان عشق می ورزند و از دستآورد های آن سخن می گویند. ما امسال جنبش بزرگ 21 آذر را در شرایطی جشن می گیریم که میهن در تب و تاب ناهنجاری ها، بحران های شدید اقتصادی سیاسی، گسترش فقر و بیکاری، بی خانمانی و دربدری، فرار و مهاجرت نخبه ها به خارج، دزدی و فساد سیستماتیک، سرکوب و زندان، کشتار و کور کردن جوانان بی دفاع گرفتار آمده و برای رهایی از دست رژیم ولایت به تاکتیک های گوناگونی دست می زند تا آزادی خود را بدست آورد. رژیم ولایت ناتوان از سیاست ورزی جامعه را به پرتگاه سقوط نزدیک کرده، ظلم و ستم ملی، تبعیض و فاصله طبقاتی و ناهنجاری های اجتماعی افزایش یافته و زمینه خیزش همگانی فراهم آمده است.

فرقه دمکرات آذربایجان با توجه به شرایط حساس کنونی وظیفه تاریخی خود می داند که نخست صفوف خود را فشرده و تحکیم بخشد، همکاری خود را با دیگر نیرو های ملی، میهنی و دمکراتیک افزایش دهد تا از رژیم ارتجاعی حاکم بر میهن گذر کند. به باور ما هنوز بیانیه 12 شهریور (شهریورین اون ایکیسی) ظرفیت آن را دارد که کار پایه فعالیت قرار گیرد و آزادی خواهی، همبستگی و همکاری بین ملل و اقوام ساکن در گستره ایران گسترش دهد.

کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان به اعضاء، هواداران و مردم میهنمان عزیر، توصیه می کند که هشیار باشید، و بدانید که دشمنان از هر سو به ما حمله ور خواهند شد، ممکن است برخی از دوستان ما فریب بخورند و تلاش ورزند تا ما را از مسیر توده های مردم جدا سازند، هرچند فرقه دمکرات آذربایجان با تجربه چندین دهه خود توان آن را دارد که راه درست و منافع توده ها را شناسایی کند و در همان مسیر قدم بردارد. هدف نهایی فرقه دمکرات آذربایجان آزادی، رفع تبعیض و ستم ملی، حق تعیین سرنوشت و جبران عقب ماندگی در مناطق محروم بویژه آذربایجان، آزادی های زبانی و فرهنگی در همه مناطق میهن است…

زنده و جاوید باد همکاری، همبستگی و مبارزه مشترک همه اقوام و ملل میهن برای رسیدن به آزادی، حق تعیین سرنوشت و مشارکت سیاسی،

گرامی باد یاد و خاطره شهیدان فرقه دمکرات آذربایجان و دیگر مبارزان راه آزادی در میهن،

زنده و پیروز باد همبستگی همه احزاب، سازمان ها و گروه های آزادی خواه که به متساوی الحقوقی و برابری همه ملل و اقوام باور دارند،

پیروز باد فرقه دمکرات آذربایجان،

گرامی باد خاطره حکومت ملی آذربایجان.

کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان.

21 آذرماه 1402

Facebook
Telegram
Twitter
Email