آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

سال نو میلادی مبارک!

امید که سال نو، سالی بهتر از سالهای قبل، سال صلح و آرامش، سال پایان جنگ ها و خونریزی ها و سالی همراه با آزادی و عدالت اجتماعی برای هموطنان گرامی بویژه برای زحمتکشان و خلق های محروم کشورمان باشد.

Facebook
Telegram
Twitter
Email