آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

جاودان باد خاطره پيش كسوتان و فعالان جنبش كارگرى – سنديكايى ايران!

* مرتضى حجازى – رهبر اتحاديه كارگران چاپخانه هاى تهران – زير شكنجه در زندان رضا خان شهيد شد.

* محمد تنها – از فعالان سنديكايى نفت جنوب- زير شكنجه در زندان رضاخان شهيد شد.

* على اميد- چهره درخشان جنبش كارگرى, قهرمان زحمتكشان و سمبل نفت گران مبارز ايران, زندانى سياسى در دوران رضا خان و محمد رضا پهلوى.

 * رضا روستا- صدر شوراى متحده مركزى كارگران ايران- زندانى سياسى در دوران رضاخان.

* تقى باقرى- رهبر كارگران دخانيات و از قهرمانان جنبش كارگرى ايران, زندانى و تبعيدى سياسى در دوران محمد رضا پهلوى.

* على عظيم زاده جوادى- از فعالان شوراى متحده مركزى در تبريز- در سال ١٣٣٩ اعدام شد.

 * محمد جانجانيان- از فعالان جنبش كارگرى – سنديكايى, و از مسئولان سنديكاى بافنده سوزنى, در جريان انقلاب بهمن در روز ٢٢ بهمن, در ميدان ارك به شهادت رسيد.

* عزت االله زارع- از پيش كسوتان جنبش كارگرى- سنديكايى, زندانى سياسى رژيم ولايت فقيه, كه در سال ١٣٦٧ در فاجعه ملى اعدام شد.

* هدايت االله معلم- از پيش كسوتان جنبش كارگرى- سنديكايى, پايه گذار سنديكاى فلز كار مكانيك, و از قهرمانان طبقه كارگر ايران- زندانى سياسى رژيم شاه و خمينى, در سال ١٣٦٧ در فاجعه ملى اعدام شد.

* حسن حسين پور تبريزى- از فعالان شوراى متحده مركزى, و از چهره هاى درخشان جنبش كارگرى و سنديكايى- زندانى سياسى دو رژيم شاه و خمينى, در زير شكنجه در زندان جمهورى اسلامى به شهادت رسيد.

* على شناسايى- از فعالان جنبش كارگرى – سنديكايى, و از زمره قهرمانان طبقه كارگر ايران, زندانى سياسى دو رژيم شاه و خمينى, در زير شكنجه در زندان جمهورى اسلامى به شهادت رسيد.

 * حسن جلالى- از فعالان جنبش كارگرى- سنديكايى, و از مسئولان انجمن همبستگى شوراها و سنديكاهاى كارگرى تهران و حومه, قهرمان نامدار طبقه كارگر ايران, زندانى سياسى دو رژيم شاه و خمينى, كه در سال ١٣٦٧ در فاجعه ملى اعدام شد.

 * مهدى كيهان- پژوهشگر و نويسنده در مسايل جنبش كارگرى و سنديكايى ايران در سال سياسى دو رژيم شاه و خمينى, كه در سال ١٣٦٧ در فاجعه ملى اعدام شد.

 * حسين جودت- نويسنده و صاحب نظر در مسايل جنبش كارگرى – سنديكايى از پيش كسوتان جنبش كارگرى ايران, وى در سن ٨٠ سالگى در سال ١٣٦٧ در فاجعه ملى اعدام شد.

 * محمد على جواهرى- از پيش كسوتان نامدار جنبش سنديكايى, عضو رهبرى شوراى ظفر, ارگان شوراى متحده مركزى, نماينده ارتباطات سنديكاهاى ايران در فدراسيون جهانى متحده مركزى, و از نويسندگان صاحب نام عرصه سنديكايى, عضو هيئت تحريريه روزنامه سنديكاها و مسئول منطقه خاورميانه, نزديك و شمال آفريقا در فدراسيون جهانى سنديكاها. ساليان متمادى مهاجر سياسى بود و تا پايان عمر در تبعيد به سر برد.

 درود بى پايان به قهرمانان گمنام جنبش كارگرى- سنديكايى, و درود و افتخار بر فعالان رزمنده امروز جنبش كارگرى در داخل كشور!

به نقل از «نامهٌ مردم» شمارهٌ ,٥٨٢ ١٣ ارديبهشت ١٣٧٩

Facebook
Telegram
Twitter
Email