header photo

پیام شادباش کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان به مناسبت 81 مین سالگرد تاسیس حزب توده ایران رفقای ارجمند!

پیام شادباش کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان

به مناسبت 81 مین سالگرد تاسیس حزب توده ایران

 

 رفقای ارجمند!

کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان 81 مین سالگرد تاسیس حزب توده ایران را به شما و همه اعضا، هواداران و نیروهای مترقی و آزادیخواه تبریک می گوید. حزب توده ایران  در شرایطی پا به عرصه فعالیت گذاشت که جنگ دوم جهانی سخت در جریان بود و فاشیسم  با تمام قدرت تلاش می کرد تا اتحاد جماهیر شوروی و جنبش های آزادیبخش را نا بود کند و  به برتری جهانی دست یابد.  قدرت اهریمنی سرمایه در سیمای فاشیسم آلمان هدفش نا امید کردن  زحمتکشان، بویژه طبقه کاگر جهانی از رسیدن به حاکمیت و استقرار نظام سوسیالیستی بود.

حزب توده ایران  از‌‌ همان آغاز در جبهۀ پیکار با فاشیسم هیتلری جای گرفت و بر ضد بهره کشی امپریالیستی و برای برقراری حاکمیت ملی برذخایر و منابع زیرزمینی کشورمان به مبارزه برخاست، و همچنین نقش برجسته‌ای در تکامل جنبش کارگری ایران و برپایی سندیکا‌ها و نیز گسترش ادبیات و دانش مارکسیستی و سایر دانش‌های پیشرو ایفا کرد. حزب توده ایران در جهت تحقق حقوق زنان، حقوق خلق های ایران و همچنین برای پایان دادن به  رژیم شاهنشاهی با تمام قدرت مبارزه کرد و آسیب های فراوانی دید. از آن جمله صدها شهید برای رهایی مردم از از چنگال غارتگران و عوامل امپریالیست ها تقدیم به ملت ستمدیده کشور کرد. هزاران نفر از اعضا و هواداران حزب توده ایران درد زندان، محرومیت و مهاجرت نا خواسته را به جان خریدند، تا رژیم حاکم نتواند به اهدافش که نابودی حزب توده ایران بود، فایق آید.

با انقلاب بهمن حکومت شاه متلاشی شد و حامیان جهانی آن ضربه بزرگی متحمل شدند. اما اهداف انقلاب بهمن، یعنی استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی، با قدرت گیری ضد انقلاب و سرکوب خونین نیروهای مترقی و در  راس آن ها حزب توده ایران محقق نشد.

رژیم جمهوری اسلامی با پشت کردن به آرمان های انقلاب بهمن در خدمت سرمایه داری جهانی قرار گرفت و برای تحکیم موقیت خود و خوش خدمتی به اربابان سرمایه نیروهای انقلابی و از آن جمله حزب توده ایران را از دم تیغ گذراند و پایان عمر این حزب انقلابی و مردمی را اعلام کرد. به خیال خام خود حزب توده ایران را از صحنه سیاسی کشور محو کرد.غافل از آنکه حزب توده ایران ریشه در میان نیروهای کار و زحمت دارد و با حذف فیزیکی اعضا و هواداران آن نمی توان آن را از میان برداشت.

رفقای گرامی!

توده ای ها همچنان به عنوان عامل مهم و تاثیر گذار در جنبش مردمی با هدف غلبه بررژیم استبدادی و در جهت انقلابی ملی- دمکراتیک مبارزه می‌کنند. روش‌های کنونی نولیبرالیسم و نواستعمار به سرکردگی امپریالیسم آمریکا برای استیلای سرمایه‌داری، و همچنین بحران مالی و اقتصادی جهانی، و نیزبحران مواد غذایی و محیط زیست در سراسر دنیا با اعتراض‌های فزاینده‌ای روبه‌رو شده است. این امر همۀ حزب‌ها و جنبش‌های اجتماعی پیشرو را در انجام وظیفه‌یی سترگ با یکدیگر پیوند می‌دهد. حزب توده ایران همیشه بعنوان منادی اتحاد نیروهای مترقی و آزادیخواه، بوده و هست. در این شرایط حساس و پر تلاطم جهان و خصوصا ایران  اتحاد و همگرایی همه سازمان های سیاسی مترقی، نیروهای ملی، زنان، جوانان و ... ضرورت عاجل می نماید. سال هاست، کارگران، معلمان، بازنشستگان، فرهنگیان و اکنون نیز جنبش فراگیر زنان که به سرعت به جنبش سراسری تبدیل شد،عرصه را به حکومت تنگ کرده است. این برکسی پوشیده نیست که ضد انقلاب و کشورهای امپریالیستی چشم طمع دوخته اند تا از وضعیت پیش آمده، سواستفاده کنند و جنبش آزادیخواهانه مردم را از مسیر خود به نفع  هدف های ضد انقلابی و ضد مردمی  منحرف کنند. این مهم اتحاد همه نیروهای مردمی را بیش از پیش ضروری می نماید.

یک بار دیگر سالروز بنیانگذاری حزب توده ایران را به شما و همه نیروهای ترقیخواه کشور تبریک می گوییم.

زنده باد حزب توده ایران، برقرار باد پرچم ظفر نمون ارانی ها، خسرو روزبه ها،

حیدر مهرگان ها و ...

کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان

10 مهر 1401

 

Go Back

Comment