آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

 رفقای ارجمند!

کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان 81 مین سالگرد تاسیس حزب توده ایران را به شما و همه اعضا، هواداران و نیروهای مترقی و آزادیخواه تبریک می گوید. حزب توده ایران  در شرایطی پا به عرصه فعالیت گذاشت که جنگ دوم جهانی سخت در جریان بود و فاشیسم  با تمام قدرت تلاش می کرد تا اتحاد جماهیر شوروی و جنبش های آزادیبخش را نا بود کند و  به برتری جهانی دست یابد.  قدرت اهریمنی سرمایه در سیمای فاشیسم آلمان هدفش نا امید کردن  زحمتکشان، بویژه طبقه کاگر جهانی از رسیدن به حاکمیت و استقرار نظام سوسیالیستی بود.

حزب توده ایران  از‌‌ همان آغاز در جبهۀ پیکار با فاشیسم هیتلری جای گرفت و بر ضد بهره کشی امپریالیستی و برای برقراری حاکمیت ملی برذخایر و منابع زیرزمینی کشورمان به مبارزه برخاست، و همچنین نقش برجسته‌ای در تکامل جنبش کارگری ایران و برپایی سندیکا‌ها و نیز گسترش ادبیات و دانش مارکسیستی و سایر دانش‌های پیشرو ایفا کرد. حزب توده ایران در جهت تحقق حقوق زنان، حقوق خلق های ایران و همچنین برای پایان دادن به  رژیم شاهنشاهی با تمام قدرت مبارزه کرد و آسیب های فراوانی دید. از آن جمله صدها شهید برای رهایی مردم از از چنگال غارتگران و عوامل امپریالیست ها تقدیم به ملت ستمدیده کشور کرد. هزاران نفر از اعضا و هواداران حزب توده ایران درد زندان، محرومیت و مهاجرت نا خواسته را به جان خریدند، تا رژیم حاکم نتواند به اهدافش که نابودی حزب توده ایران بود، فایق آید.

با انقلاب بهمن حکومت شاه متلاشی شد و حامیان جهانی آن ضربه بزرگی متحمل شدند. اما اهداف انقلاب بهمن، یعنی استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی، با قدرت گیری ضد انقلاب و سرکوب خونین نیروهای مترقی و در  راس آن ها حزب توده ایران محقق نشد.

رژیم جمهوری اسلامی با پشت کردن به آرمان های انقلاب بهمن در خدمت سرمایه داری جهانی قرار گرفت و برای تحکیم موقیت خود و خوش خدمتی به اربابان سرمایه نیروهای انقلابی و از آن جمله حزب توده ایران را از دم تیغ گذراند و پایان عمر این حزب انقلابی و مردمی را اعلام کرد. به خیال خام خود حزب توده ایران را از صحنه سیاسی کشور محو کرد.غافل از آنکه حزب توده ایران ریشه در میان نیروهای کار و زحمت دارد و با حذف فیزیکی اعضا و هواداران آن نمی توان آن را از میان برداشت.

رفقای گرامی!

توده ای ها همچنان به عنوان عامل مهم و تاثیر گذار در جنبش مردمی با هدف غلبه بررژیم استبدادی و در جهت انقلابی ملی- دمکراتیک مبارزه می‌کنند. روش‌های کنونی نولیبرالیسم و نواستعمار به سرکردگی امپریالیسم آمریکا برای استیلای سرمایه‌داری، و همچنین بحران مالی و اقتصادی جهانی، و نیزبحران مواد غذایی و محیط زیست در سراسر دنیا با اعتراض‌های فزاینده‌ای روبه‌رو شده است. این امر همۀ حزب‌ها و جنبش‌های اجتماعی پیشرو را در انجام وظیفه‌یی سترگ با یکدیگر پیوند می‌دهد. حزب توده ایران همیشه بعنوان منادی اتحاد نیروهای مترقی و آزادیخواه، بوده و هست. در این شرایط حساس و پر تلاطم جهان و خصوصا ایران  اتحاد و همگرایی همه سازمان های سیاسی مترقی، نیروهای ملی، زنان، جوانان و … ضرورت عاجل می نماید. سال هاست، کارگران، معلمان، بازنشستگان، فرهنگیان و اکنون نیز جنبش فراگیر زنان که به سرعت به جنبش سراسری تبدیل شد،عرصه را به حکومت تنگ کرده است. این برکسی پوشیده نیست که ضد انقلاب و کشورهای امپریالیستی چشم طمع دوخته اند تا از وضعیت پیش آمده، سواستفاده کنند و جنبش آزادیخواهانه مردم را از مسیر خود به نفع  هدف های ضد انقلابی و ضد مردمی  منحرف کنند. این مهم اتحاد همه نیروهای مردمی را بیش از پیش ضروری می نماید.

یک بار دیگر سالروز بنیانگذاری حزب توده ایران را به شما و همه نیروهای ترقیخواه کشور تبریک می گوییم.

زنده باد حزب توده ایران، برقرار باد پرچم ظفر نمون ارانی ها، خسرو روزبه ها،

حیدر مهرگان ها و …

کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان

10 مهر 1401

Facebook
Telegram
Twitter
Email